KM weekly 28 มค 61 - เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

KM weekly 28 มค 61 – เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา