KM weekly 6 พค 61 - เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน

KM weekly 6 พค 61 – เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา