KM weekly 1 ก.ค. 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 1

KM weekly 1 ก.ค. 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 1


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา