KM weekly 10 มิ.ย. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3

KM weekly 10 มิ.ย. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา