KM weekly 15 ก.ค. 61 - เรื่อง การค้นหาสื่อยอดนิยม

KM weekly 15 ก.ค. 61 – เรื่อง การค้นหาสื่อยอดนิยม


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา