KM weekly 17 มิ.ย. 61 - เรื่อง โหมดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

KM weekly 17 มิ.ย. 61 – เรื่อง โหมดการสร้างสรรค์นวัตกรรม


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา