KM weekly 20 พค 61 - เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

KM weekly 20 พค 61 – เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา