KM weekly 22 ก.ค. 61 - เรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ

KM weekly 22 ก.ค. 61 – เรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา