KM weekly 24 มิ.ย. 61 - เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

KM weekly 24 มิ.ย. 61 – เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา