KM weekly 3 มิ.ย. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

KM weekly 3 มิ.ย. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา