KM weekly 13 พค 61 - เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่

KM weekly 13 พค 61 – เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา