Monthly Archives: October 2018

KM Weekly - เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1

รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly - เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

รายการ KM Weekly ตอนที่ 139 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสาร OKMD ######################

รายการ KM Weekly ตอนที่ 139 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสาร OKMD ######################

KM Weekly - เรื่อง การสร้างกระบวนการนวัตกรรม

Credit : รายการ KM Weekly (ออกอากาศ มิ.ย. 2561) ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก 101 Design Thinking

KM Weekly - เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้

รายการ KM Weekly ตอนที่ 120 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561) ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารการศึกษาไทย ######################

KM Weekly - เรื่อง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจร้านอาหาร ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 145 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารจันทรเกษมสาร นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81. ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/… ######################

KM Weekly - เรื่อง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจร้านอาหาร ช่วงที่ 1

รายการ KM Weekly ตอนที่ 145 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารจันทรเกษมสาร นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81. ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/… ######################

 

KM Weekly - เรื่อง ลักษณะการบริการในธุรกิจร้านอาหารที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 140 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารจันทรเกษมสาร นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81. ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/… ######################