Category: ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)

สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 

ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี             การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ชื่อ – นามสกุล ผู้นำเสนอ          อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา

ชื่อสถาบันการศึกษา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หน่วยงาน                           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ                 089-020-4555

เบอร์โทรสาร                        0-2665-3777 ต่อ 5236

E-Mail address                   narusorn.m@rmutp.ac.th

KM-Weekly-17-ก.ย.-60 เรื่อง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-10-ก.ย.-60 เรื่อง  กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการ “รับฟัง”

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-3-ก.ย.-60 เรื่อง Education 4.0 กับการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-27-ส.ค.-60 เรื่อง การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-20-ส.ค.-60 เรื่อง การสำรวจที่สมบูรณ์แบบ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-13-ส.ค.-60 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-6-ส.ค.-60 เรื่อง ความสัมพันธ์ของทีมงานและเครือข่ายการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-30-ก.ค.-60 เรื่อง การจัดการเครือข่ายกลุ่มงาน และทีมงานการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-23-ก.ค.-60 เรื่อง มองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-16-ก.ค.-60 เรื่อง ความล่าช้าของข้อมูลย้อนกลับ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-9-ก.ค.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 4

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-2-ก.ค.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 3

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-25-มิ.ย.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-18-มิ.ย.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-11-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-4-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ กับ Social Enterprise

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-28-พ.ค.-60 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความรู้ของ Microsoft

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-21-พ.ค.-60 เรื่อง 3 ทักษะของความร่วมมือที่ดี

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-14-พ.ค.-60 เรื่อง ลำดับชั้นของสาระสังเขป (Layers of Abstraction)

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-7-พ.ค.-60 เรื่อง การวิเคราะห์และความร่วมมือ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-30-เม.ย.-60 เรื่อง แหล่งการคัดสรรสารสนเทศ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-23-เม.ย.-60 เรื่อง การคัดสรร และการหาเหตุผลสนับสนุน

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-16-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างฐานองค์ความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-9-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-2-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-26-มี.ค.-60 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ทางด้านต่างๆ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-19-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-12-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-5-มี.ค.-60 เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-26-ก.พ.-60 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-19-ก.พ.-60 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-12-ก.พ.-60 เรื่อง การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based Learning)

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-5-ก.พ.-60 เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-29-มค-60 เรื่อง การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-22-มค-60 เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-15-มค-60 เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-8-มค-60 เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-1-มค-60 เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการประกันคุณภาพฯ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-25-ธค-59 เรื่อง การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-18-ธค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-11-ธค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 3

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-20-พย-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-9-ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-2 ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ในปีลิงไฟทอง

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-25-กย-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับเทคโนโลยี RFID

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-18-กย-59 เรื่อง ถ้อยคำดีๆ : การจัดการความรู้ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-11-กย-59 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-4-กย-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-28-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-21-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-14-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-7-สค-59 เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-31-กค-59 เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-24-กค-59 เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-17-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-10-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-26-มิย-59 เรื่อง องค์ความรู้ดีๆจากใจบุคลากรเกษียญของคณะฯ

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-19-มิย-59 เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-12-มิย-59 เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-5-มิย-59 เรื่อง มุมมองต่อแนวคิดการหมุนเกลียวการเรียนรู้

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-29-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 4

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-22-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 3

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-15-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-8-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 1

KM-Weekly-17-เม.ย.-59 เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 2

KM-Weekly-10-เม.ย.-59 เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 1

KM-Weekly-20-มี.ค.-59 เรื่อง เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วหรือยัง 

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-13-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-6-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-28-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-14-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-7-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-31-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-24-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-10-มค-59 เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับ การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-27-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-20-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-13-ธค-58 เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-6-ธค-58 เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2

14918948_10207855757927253_5503540504972831122_o

 

 

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสำหรับ E-learning ในศตวรรษที่ 21 อ.นฤศร มังกรศิลา

E-Hospitality Industry Learning T3 21 st

 

13528265_10206936627869576_1398068101189145988_o

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 5 : (1-31 July 2015)

–>>> การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

ผมขอกล่าวถึงการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ ที่เรียกกันว่า Creativity Based Learning โดยผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยกิจกรรมนี้อยู่ในระยะที่ 2 ของโครงการฯ ณ ห้องเรียนแห่งอนาคต J-Sharp (Central ลาดพร้าว) ระหว่างวันที่ 30-3๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

องค์ความรู้ที่ผมได้จากการอบรมสิ่งแรก คือ…….

อ่านต่อได้ที่ –>>> การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

 ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บันทึกเรื่องเล่า

–>>> การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

 

      จากที่กระผมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ยุคใหม่ โดยใช้ Social Media จัดการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการนำสื่อสังคมออนไลน์มาจัดการเรียนการสอน นั้น

      ระหว่างวันที่  ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ขอกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับ การใช้สื่อในการเรียนการสอนและ Social Media ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามประเด็น….

อ่านต่อได้ที่ –>>> การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

ผ่านไปอีกปีสำหรับงานแจกรางวัลครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าคนออนไลน์ทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ใครจะเป็นคุณ ขอแค่มีผลงานเข้าตาโดดเด่น ทำธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ารวดเร็วและมากมายเป็นเลิศบนโลกโซเชียล ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เอาไว้ เพื่อวัดผลไม่ใช่แค่ไลค์เยอะเหมือนครั้งก่อน ที่สำคัญสถิติต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้โดยทาง Zocial inc. ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะกับใครก็ตามที่ต้องการต่อยอดธุรกิจบนโลกโซเชียล

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ พ่อมดออนไลน์จากโซเชียลอิงค์ (Zocial inc) จัดงาน Thailand Zocial Awards 2014 presented by True Money แจกรางวัลให้แก่นักธุรกิจและบุคคลที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมวิเคราะห์ทิศทางการตลาดจากกระแสความนิยมและพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคบน Social Media

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท โซเชียลอิงค์ จำกัด (Zocial inc.) กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เราจัดงาน Thailand Zocial Awards ขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ความรู้และมอบรางวัลให้แก่แบรนด์และบุคคลที่โดดเด่นในโลกออนไลน์ เนื่องจากงานปีที่แล้วได้รับเสียงตอบรับดีมาก นอกจากนี้ข้อมูลสรุปภายในงานสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผลงานให้วงการ Social Media ผลิตงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนวัตถุประ สงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นและสร้างพื้นฐานให้วงการ Social Media ของไทย และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น เป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Social Media เช่น พฤติกรรมของคนบน Social Media, บทบาท, มูลค่าของอุตสาหกรรมออนไลน์

รวมถึงข้อมูลแยกย่อยสำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ การโพสต์รูป คนไทยชอบการโพสต์รูปผ่านช่องทาง Facebook และ Twitter มากที่สุด, ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งาน social network มากที่สุดคือ 22.00 น. หรือรูปแบบโพสต์สำหรับกิจกรรมการตลาดที่ผู้บริโภคไม่พึงใจที่สุดคือ ถ่ายภาพคู่ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สามารถพูดได้ว่าจากนี้ไปทางแบรนด์หรือนักการตลาด นักกลยุทธ์ จะต้องปรับการตลาดให้เหมาะสมและทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา

รวมทั้งนำไปวิเคราะห์ตีความให้การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นไปในรูปแบบที่โดนใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งทั้งหมดทาง Zocial inc ได้รวบรวมสถิติในทุกมิติผ่าน ZocialRank และ ZocialEye ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ประกอบการทั่วประเทศมานาน จึงมั่นใจได้ในฐานข้อมูลที่เป็นจริงของเราในวันนี้”

นอกจากนี้ ภาวุธได้กล่าวถึงวงการตลาดออนไลน์ระดับโลกไว้ว่า “สำหรับภาพรวมในต่างประเทศนั้น ช่วงปีหลังๆ มานี้ ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการทำการตลาดเลยทีเดียว ซึ่งในเมืองไทยเองนับว่าเริ่มเติบโตขึ้น ดูได้จากตัวเลขการใช้เม็ดเงินลงทุนโดยสมาคมโฆษณาดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2557 คาดการณ์งบประมาณการโฆษณาสื่อดิจิตอลไว้ที่ 5,863 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2556 คิดเป็น 38.03% ทำให้การตลาดออนไลน์ในไทยมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยธุรกิจต้องแข่งขันกันในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ที่จะออกมาทางสื่อออนไลน์มากขึ้น และฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์ (Social Listening and Monitoring) กลุ่มนี้ เพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนได้อย่างทันท่วงที”

โดยนักธุรกิจที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ มีดังนี้1.Top Brand Engage on Social Media by Category

– Beverage รางวัลแบรนด์ที่มีค่าปฏิสัมพันธ์บน Social network ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด มีค่าปฏิสัมพันธ์ 6,199,676 ครั้ง

– IT and Digital รางวัลแบรนด์ที่มีค่าปฏิสัมพันธ์บน Social network ในอุตสาหกรรมไอทีและดิจิตอลมากที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีค่าปฏิสัมพันธ์ 15,036,738 ครั้ง

– Bank & Finance รางวัลแบรนด์ที่มีค่าปฏิสัมพันธ์บน Social network ในอุตสาหกรรมการเงิน

และธนาคาร มากที่สุดในประเทศไทย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีค่าปฏิสัมพันธ์ 3,438,002 ครั้ง

– Food รางวัลแบรนด์ที่มีค่าปฏิสัมพันธ์บน Social network ในอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดในประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์เลย์ มีค่าปฏิสัมพันธ์ 2,749,435 ครั้ง

– Automobile รางวัลแบรนด์ที่มีค่าปฏิสัมพันธ์บน Social network ในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์มากที่สุดในประเทศไทย คือ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย มีค่าปฏิสัมพันธ์ 1,462,831 ครั้ง

2.รางวัล Best Branded Content on Social Media แบรนด์ที่ทำเนื้อหาบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย คือ Campaign Share ACoke โดยบริษัท โอกิลวี่วันเวิลด์วายด์ จำกัด และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

3.รางวัล Best Customer Service on Social Media แบรนด์ที่ดูแลและให้บริการบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย คือ Oriental Princess Society

4.รางวัล Best Social Media Campaign แบรนด์ที่ทำกิจกรรมบน Social Media ได้ยอดเยี่ยมในประเทศไทย คือ Campaign ShareACoke โดยบริษัท โอกิลวี่วันเวิลด์วายด์ จำกัด และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

5.Top Line Official Account on Business แบรนด์ LINE ที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย

– รางวัลแบรนด์ LINE ที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย TruemoveH มียอดติดตาม 16,659,463

– รางวัลแบรนด์ LINE ที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย รองอันดับ 1 Muang Thai Life มียอดติดตาม 15,094,375

– รางวัลแบรนด์ LINE ที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย รองอันดับ 2 Dtac มียอดติดตาม 14,000,839

6.The Fastest Respond Brand in Pantip แบรนด์ที่ตอบโต้บน Pantip เร็วที่สุดในประเทศไทย คือ Dtac ในนาม feedback@dtac.co.th – 3,498 วินาที หรือ 58 นาที

7.Top Brand growth of the Year แบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตบน Social network อย่างต่อเนื่องมากที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด – 11,396,263 ครั้ง.

ที่มา : ไทยโพสต์

 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคครบวงจร สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และบริการจัดเลี้ยง สนับสนุนผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารในประเทศไทยนำโดยเชฟเอกชาตตระกูล (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย เชฟจตุพร จึงมีสุข (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ไทยแลนด์ คูลินารี อะคาเดมี ฝึกซ้อมตัวแทนเชฟจากการแข่งขันการทำอาหารนานาชาติ ระดับประเทศ “แม็คโครโฮเรก้า ชาเลนจ์2013” เสริมทักษะในการทำอาหารและปรับปรุงสูตรอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารเวทีใหญ่ระดับเอเชีย ในงานแสดงนวัตกรรมสินค้าและอุปกรณ์ ด้านอาหาร ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “Food&Hotel Asia 2014 (FHA)”ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน นี้ ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอบคุณ: ThaiPR.net