Category: บทความทั่วไป

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสำหรับ E-learning ในศตวรรษที่ 21 อ.นฤศร มังกรศิลา

E-Hospitality Industry Learning T3 21 st

 

13528265_10206936627869576_1398068101189145988_o

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 : (1-29 February 2016)
เรื่อง การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 5 : (1-31 July 2015)

–>>> การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

ผมขอกล่าวถึงการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ ที่เรียกกันว่า Creativity Based Learning โดยผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยกิจกรรมนี้อยู่ในระยะที่ 2 ของโครงการฯ ณ ห้องเรียนแห่งอนาคต J-Sharp (Central ลาดพร้าว) ระหว่างวันที่ 30-3๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

องค์ความรู้ที่ผมได้จากการอบรมสิ่งแรก คือ…….

อ่านต่อได้ที่ –>>> การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

 ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บันทึกเรื่องเล่า

–>>> การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

 

      จากที่กระผมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ยุคใหม่ โดยใช้ Social Media จัดการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการนำสื่อสังคมออนไลน์มาจัดการเรียนการสอน นั้น

      ระหว่างวันที่  ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่   ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ขอกล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับ การใช้สื่อในการเรียนการสอนและ Social Media ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามประเด็น….

อ่านต่อได้ที่ –>>> การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

 

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์

เชฟชลธี สีหะอำไพ

อาจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์

อาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์

บันทึกเรื่องเล่า

–>>> การเตรียมตัวสหกิจศึกษาในต่างแดน – สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

     จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสหกิจศึกษาอย่างไรในต่างแดน นั้น

      ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้ง 5 ท่าน ได้อธิบายและแนะนำวิธีการเตรียมตัวสหกิจศึกษาในต่างประเทศไว้อย่างน่าสนใจจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ เรื่อง “เตรียมตัวสหกิจศึกษาอย่างไรในต่างแดน” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 2402 ที่ผ่านมา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยงานจัดการความรู้ สามารถสกัดความรู้ออกมาเป็นองค์ความรู้สำคัญจากผู้ริเริ่มโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ คณาจารย์สหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน ณ ร้านอาหาร Shabu Grill ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลายๆ แง่มุม…..

อ่านต่อได้ที่ –>>> การเตรียมตัวสหกิจศึกษาในต่างแดน – สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์