North Project Advisor

North Project Advisor

ชื่อโครงงานพิเศษ Special Project อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ชื่อ นามสกุล นักศึกษา
ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านไอศกรีม โคล สโตน ครีมเมอรี่ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า Study of consumer’s attitudes toward the ice cream shop Cold Stone Creamery Central Pinklao นฤศร  มังกรศิลา 2556 ธนพล สงวนแสงจันจิรา  เจริญวัย
ศึกษาความรู้ทางด้านโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร The Study of Nutrition Knowledge and Comsumption Behavior of Banphaeo Hospital, Samut Sakhon Province นฤศร  มังกรศิลา 2556 อนุสรา  เปินสมุทรกชพรรณ  สุขวัฒนะ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการใช้บริการร้านเปปเปอร์ลันซ์ สาขาศูนย์การค้าสุพรีมคอมแพล็ค To Study the opinions of consumer to use service at Pepper Lunch At Supreme compact Branch นฤศร  มังกรศิลา 2556 ฐาณิตา  กาลพัฒน์ฐานมาศ  แสงอรุณธาราวัฒนา
ศึกษาภูมิปัญญาชุมชนเชิงอนุรักษ์ ขนมฝรั่งกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร A Study on Conservative indegenous Knowledge on “Kudichin” Dessert, Wat Kallaya, Thonburi, Bangkok  นฤศร  มังกรศิลา(กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2557 กัญติญา  บุตรดากุสุมา  วงษ์จำปา
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน Puff&Pie Factors Affecting Task Performance of Employees of Puff&Pie นฤศร  มังกรศิลา(กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2557 ธิดา อินพรหมนิสาวรรณ  พรหมสมบัติ

วนาพร  สังข์เรือง

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านอาหารในเครือบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Customer satisfaction towards customer relationship management of the restaurant in Oishi Group Limited (PCL) นฤศร  มังกรศิลา 2557 ธีทัต  ภู่ประดิษฐ์พชรพล  ศรัทธากุล
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเดอะคอฟฟี่บีน แอนด์ ที ลีฟ สาขาเดอะวอลค์ เกษตร-นวมินทร์ Factors of affect the Performance of an Employees The Coffee Bean and Tea Leaf branch The Walk Kaset Nawamin นฤศร  มังกรศิลา(กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2557 เจนจิรา  พันธ์พุ่มสุพรรณี  อุ่นเจริญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Factors of Affect to The Decision for Use Service of The Pizza Company of Second Year’s Student, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon นฤศร  มังกรศิลา(กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2557  กิ่งมณี  กุลพัฒนะพันธ์พรพรรณ  ใจสูงเนิน
ศึกษาคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของพนักงานบริการอาหาร และเครืองดื่ม กรณีศึกษา โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ The Qualification of Food & Beverage Staff at Banyan Tree Hotel Bangkok นฤศร  มังกรศิลา(กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2557 สุรีรัตน์  นิลกำแหงศุภรักษ์  ศรีมนตรี
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการร้าน Puff&Pie กรณีศึกษา สาขาโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สาขาโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Expectation and Satisfaction of the Puff&Pie’s Clients Case Study at Vajira Hospital, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital and Chulalongkorn Hospital Branch นฤศร  มังกรศิลา(กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2557 ภูริมาส  ยงเจริญชัยสิทธิ์รัชนีพร  ตระกูลสุนทร

อภิรักษ์  หล่อไพบูลย์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภคขนมไทยร้านเก้าที่น้อง สาขาตลาดบองมาเช่ The Factors of Marketing Mix that influnce to the purchasing decision on Thai deserts of the Kao Pee Nong’s customer at Bon Marche branch นฤศร  มังกรศิลา 2558 สุกัญญา  มีพร้อมทิพย์พาพรรณ  นิยมจิตร
การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภคในร้านเอ็มเค เรสโตรองต์ สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน The Perception to use of Information Technology of Customer In The MK Restaurant The Mall Ngamwongwan นฤศร  มังกรศิลา 2558 เหมือนฝัน  เสถียรศรีประภาพร  ยืนทน
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่ออาหารไทยที่ให้บริการบนเครื่องบินของสายการบินไทย Customer Satisfaction of Thai Food Service at Thai Airways นฤศร  มังกรศิลา 2558 ปิยะวัฒน์  วงศ์อัยราไพรลิน  สุชาลี
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริการร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดำริห์ ชั้น G โดยใช้หลักการตลาดบริการ 7p’s Comsumer’s Satisfaction of Service Marketing Mix 7P’s Affecting Mc Donald Big C Rajdamri นฤศร  มังกรศิลา 2559 ปาณิสรา คล้ายมากนิพนธ์ ผดุงสุข
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการบริการร้าน เอ็น แอนด์ บี สาขาอิมพิเรียลเวิลด์ สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรงโดยใช้หลักการตลาดบริการ 7P’s Comsumer’s Satisfaction of Service Marketing Mix 7P’s Affecting N&B Pancake Imperial World Samrong นฤศร  มังกรศิลา 2559 วิภาวันธุ์ ฟักเทพพรทิชาร์ เรืองจุ้ย
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารริมทางของผู้บริโภค กรณีศึกษา :   ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าต้อย ณ ตลาดนัดจตุจักร  The Level of Street Restaurant, Consumer Decision Making Case Study : The Noodle Pha Toy at Jatujak Weekend Market นฤศร  มังกรศิลา 2559 จิราพร  ฟักสนิทปรารถนา  เสนสมบูรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการกาแฟสดของภัตตาคารเยลโล ออร์คิด อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย (OPC) Factors Affecting Consumer’s Decision on Choosing Fresh Coffee Yellow Orchid Restaurant, at Thai Airways Operations Building นฤศร  มังกรศิลา (ประธานกรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 คมพจน์  ยอดแสงสุทธิดา  พุกดี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการอาหารโต๊ะจีนของผู้ประกอบการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กรณีศึกษาร้านจุ่งโภชนา Factors Affecting The Decision of Consumers to Choose Chinese Catering Enterprises Amphoe Bang Len Nakhon Pathom Case Study : Chung Prochana นฤศร  มังกรศิลา (ประธานกรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 มณีรัตน์  เหลืองสุกใสสิรินาถ  สมสุขหวัง
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ด้านอาหารของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Exposure Toward Food Relations Via Online Media of Food Service Industry Students in Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon นฤศร  มังกรศิลา (กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 วัชรินทร์  ใจสอาดธัญญาเรศ  ระเบียบ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดตกแต่งจานอาหาร ประเภทพาสต้าของร้านเดอะคอฟฟี่ คลับ สาขาริเวอร์ไซต์ พลาซ่า The Study of Consumer Satisfaction for Pasta Decoration at The Coffee Club Riverside Plaza Brunch นฤศร  มังกรศิลา (ประธานคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 ทัคคะ  วิเศษปรีชาวิรัตน์  ภาษี
การตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู้บริโภค บริเวณตลาดสดดอนพรหมอำเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี The Study of Consumer’s Decision to Buy Thai Dessert  in Don Phrom Market Bang Lane District, Nontaburi Province นฤศร  มังกรศิลา (ประธานคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 ลีนา        สุขดีนันทวัน    บุญทน

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมะเขือเทศพร้อมดื่มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Factors Affecting Consumer Behavior to Buy Tomato Juice of Bachelor’s Degree 4 year Courses Faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of Technology Phra Nakhon นฤศร  มังกรศิลา (ประธานคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ)  2559 พิมพ์อัปสร  ต่อศรีเจริญวัชชฏาพร  ยนตระรักษ์

สิรินดา    คชาชีวะ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน Factors Affecting to Buying Decision Making of Local Production นฤศร  มังกรศิลา (ประธานคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ)  2559 เฉลิมพล  วงษ์บุญส่งธันยพร    ธนายุตระกุล

ธีรพงศ์    ใจแดง

ทัศนคติที่มีผลต่ออาชีพการขึ้นตาลของวัยรุ่นในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี The Attitudes That Affect with the Sugar Palm Collector Adolescent’s Career in Ban Lat District, Phetchaburi Province นฤศร  มังกรศิลา (ประธานคณะกรรมการสอบโครงงานพิเศษ)  2559 เพรียว  ธรรมาจารุศิลภาณุพงศ์  เลียวหลักแหลม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่อการเลือกซื้อขนมไทยของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Product Factors to Thai Dessert Purchasing of Student in Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon นฤศร  มังกรศิลา (กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 ศุภกรณ์  แย้มพันธุ์น้องนุช   ไชยยา
การตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรีของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Bakery Buying Decision of Student in Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon นฤศร  มังกรศิลา (กรรมการสอบโครงงานพิเศษ) 2559 จันทร์รัตน์  จ้อยกลัดพรรณทิพย์   ยอดจันทร์
นฤศร  มังกรศิลา 2560
นฤศร  มังกรศิลา 2560

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *