My Student

ผลงานของนักศึกษาในรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร

53 ปออ 1

54 ปออ 1

55 ปออ 1

56 ปออ 1

56 ปออ 2

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *