Tagged: KM-Weekly-2 ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ในปีลิงไฟทอง

KM-Weekly-2 ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ในปีลิงไฟทอง


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา