Tagged: KM-Weekly-24-ก.ย.-60 เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง

KM-Weekly-24-ก.ย.-60 เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา