คีย์ลัด Microsoft Office Excel

shortcut-exel-01

เป็นคีย์ลัดที่ช่วยให้เราใช้งาน Excel ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คำสั่งจัดการเอกสาร

Ctrl + N สร้างเอกสารใหม่
Ctrl + O เปิดเอกสาร
Ctrl + PgUp สลับแผ่นงาน (Worksheet)  จากขวามาซ้าย
Ctrl + PgDn สลับแผ่นงาน (Worksheet)  จากซ้ายไปขวา
Ctrl + C คัดลอก (Copy)
Ctrl + X คัด (Cut)
Ctrl + A เลือกทั้งหมด
Ctrl + V วางข้อความที่ Copy หรือ Cut มา
Ctrl + P สั่งพิมพ์
Ctrl + Z ย้อนไปสิ่งที่ทำก่อนหน้า (Undo)
Ctrl + Y ทำคำสั่งล่าสุด (Redo)
Ctrl + H ค้นหาและแทนที่
Delete ลบส่วนที่เลือก
ESC ยกเลิก (Cancle)
Ctrl + S บันทึกเอกสาร (Save) ถ้าครั้งแรกจะเป็น Save As ครั้งต่อไปเป็น Save
F12 บันทึกเอกสาร (Save As)
Ctrl + W ปิดเอกสารที่ใช้อยู่
Alt+F4 ปิดโปรแกรม (Close)

คำสั่งเกียวกับตัวอักษรและตาราง

Ctrl + B ตัวอักษรหนา
Ctrl + I ตัวอักษรเอียง
Ctrl + U ตัวอักษรขีดเส้นใต้
Ctrl + R จัดข้อความชิดขวา
Ctrl + L จัดข้อความชิดซ้าย
Shift + Right เลือกตัวอักษรจากทางด้านขวา
Shift + Left เลือกตัวอักษรจากทางด้านซ้าย
Ctrl + Shift + & ตีเส้นขอบตารางที่เลือก
Ctrl+ Shift + _ ลบเส้นขอบตารางที่เลือก
Ctrl+ Shift + ~ ปรับ cell ทีเลือกเป็นรูปแบบตัวเลขธรรมดา (General number)
Ctrl+ Shift + $ ปรับ cell ทีเลือกเป็นรูปแบบสกุลเงิน (Currency format)
Ctrl + Shift + % ปรับ cell ทีเลือกเป็นรูปแบบเปอร์เซนต์ (Percentage format)
Ctrl + Shift + ^ ปรับ cell ทีเลือกเป็นรูปแบบตัวเลขวิทยาศาสตร์ (Scientific number)
Ctrl + Shift + # ปรับ cell ทีเลือกป็นรูปแบบวันที่ (day, month, and year)
Ctrl + Shift + @ ปรับ cell ทีเลือกป็นรูปแบบเวลา (hour and minute, and AM or PM)
Ctrl + Shift + : ใส่เวลาปัจจุบันใน Cell ที่เลือก
Ctrl + ; ใส่วันทีปัจจุบันใน Cell ที่เลือก

สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Keyboard shortcuts in Excel 2010