กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย

image_pdfimage_print

Head-KM-New

เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การผลิตบัณฑิตและการวิจัย ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน

กิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สุรเชษฐ์ เดชฟุ้ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง องค์ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง Technology Based Education เชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง Hands-on บัณฑิตนักปฏิบัติ โดย ผศ.จารุณี กมลขันติธร จากคณะบริหารธุรกิจ และเรื่อง Professional Oriented สร้างความเชี่ยวชาญให้นักศึกษา โดย ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue reading

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/05/02/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5/

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

image_pdfimage_print

 

Head-KM-New
คลิ๊กเพื่อดูเนื้อหาของโครงการ >>>>> โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” Foot-KM-New

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/03/04/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3-3/

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

image_pdfimage_print

Head-KM-New

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

          ตามที่ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเชิญชวนให้ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกวดถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น บัดนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้

1. หน่วยงานวิชาการ ได้แก่

– การบูรณาการความรู้ในการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง
ผู้นำเสนอ อาจารย์ขนิษฐา ดีสุบิน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

– การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อการจำหน่ายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้นำเสนอ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

– โครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน: โรงเรียนวัดกาหลง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ จากคณะศิลปศาสตร์

2. หน่วยงานสายสนับสนุน ได้แก่

– การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาป่านศรนารายณ์
ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

– การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสากล
ผู้นำเสนอ นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้นำเสนอ นางสาวชุติมา สุดจรรยา, นางสาวจิตติมา พันธุ์แตง
และนางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ จากกองวิเทศสัมพันธ์

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีกำหนดการมอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมกับรางวัลพิเศษสำหรับงานการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงาน ที่มีการดำเนินงานดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

Foot-KM-New

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/01/02/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97-2/

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

image_pdfimage_print

Head-KM-New

KM561

 

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

Foot-KM-New

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/12/13/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3-2/

กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2

image_pdfimage_print

Head-KM-New
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล+๒

ครั้งที่ ปีการศึกษา กิจกรรมเครือข่ายฯ
1 2548 – 2549 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM Net work(2 -3 พฤษภาคม 2550)เจ้าภาพ  มทร.ศรีวิชัย

สถานที่ โรงแรมราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอร์ท

- 2550 -
2 2551(สมาชิกครือข่าย7 มทร.) โครงการสร้างคลังความรู้ (Knowledge Base) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง (12 – 13 พ.ค. 52)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ โรงแรมนนทบุรีพาเลส  จ. นนทบุรี
3 2552(7 มทร.) + มทร.ธัญบุรี และ                มทร.กรุงเทพ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคลชุมชนนักปฏิบัติ (RMUTP CoP) (11 – 12 ก.พ. 53)เจ้าภาพ มทร.ล้านนาสถานที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จ. เชียงใหม่
4 2553(9 มทร.) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล…คลังความรู้ด้านบริการสังคม (10 – 13 ก.พ. 54)เจ้าภาพ  มทร.ตะวันออกสถานที่ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  จ. จันทบุรี

5 2554(9 มทร.) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : ราชมงคล…บูรณาการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (2 – 5 เม.ย. 55) เจ้าภาพ  มทร.อีสานสถานที่ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มทร.อีสาน จ. นครราชสีมา

6 2555(มทร. + สถาบันการพลศึกษา + สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”  (7 – 8  ก.พ. 56)เจ้าภาพ  1) มทร.กรุงเทพ

2) มทร.ธัญบุรี

3) มทร.รัตนโกสินทร์

4) มทร.พระนคร

สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  มทร.กรุงเทพ

7 2556(มทร. +  2) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (12 – 13 ก.พ. 57)เจ้าภาพ  มทร.สุวรรณภูมิสถานที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

จ.พระนครศรีอยุธยา

Foot-KM-New

Permanent link to this article: http://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/12/11/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94/