How to Audit your organization to be a world class company

การปรับเปลี่ยนองค์กร  เป็นเรื่องสำคัญ  ถ้าองค์กรไหนปรับเปลี่ยนไม่ได้ จะอยู่ไม่รอดในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน   การปรับเปลี่ยน (Re-organization) เป็นตัวปรับองค์กรให้เกิดการพัฒนา เพื่อลดค่าใช้จ่าย   องค์กรต้องเอาคนที่ทำงานไม่ได้ออก โดยต้องเก็บคนดี คนมีสามารถไว้เพื่อจะจ่ายเงินเดือนได้แพง ๆ  เช่น องค์กรใหญ่ ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนทุก ๆ   2 ปี  ซึ่งการปรับเปลี่ยนคนเข้า-ออกเป็นเรื่องปกติ  และเป็นเครื่องมือในการทำให้องค์กรอยู่รอดได้  เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงองค์กร ในการจัดการยุคใหม่  ผู้บริหารต้องออกมานั่งกับผู้ปฎิบัติเพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน   ผู้บริหารต้องสามารถมองอนาคตขององค์กรใน 3 ปีข้างหน้าได้   ต้องพูดและทำในสิ่งที่พูดได้  ต้องมีทักษะในการพูดกับผู้บังคับบัญชาให้ได้   ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้

กลยุทธการจัดการที่ดี คือ*    การย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง  ในที่ที่ดีกว่าได้ *

นิทานเรื่องหนึ่ง  เกี่ยวกับชาย  2  คนไปเที่ยวป่ากางเต็นท์  มีเสือมา  ชายคนที่ 1 บอกเพื่อนว่าให้รีบหนีเสือ  เสือมาแล้ว  แต่ชายคนที่  2   ก็มัวแต่ใส่รองเท้าอยู่   ชายคนที่  1  บอกว่า เสือมาถึงจวนตัวแล้วให้รีบหนีทำไมมัวแต่มาใส่รองเท้าอยู่   ชายคนที่ 2  ตอบว่า  ต้องใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยววิ่งหนีเสือไม่ทัน การใส่รองเท้าทำให้ฉันวิ่งเร็วขึ้นและเร็วกว่าคนไม่ใส่รองเท้า  ดังนั้น  ชายคนที่  1  ไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งได้ช้ากว่าและในที่สุดก็จะโดนเสือกิน    นั่นหมายถึง  การฉลาดขึ้น 1  ขั้นทำให้รอดตายได้  เช่นเดียวกันในวงการธุรกิจ การแข่งขัน  ถ้าคุณฉลาดกว่าคุณก็สามารถอยู่รอดในธุรกิจได้

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น  ซึ่งการจัดการสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม   ช่วยลดต้นทุน  ลดงานและทำเฉพาะงานที่ถนัด  อันไหนไม่ถนัดให้หน่วยงานภายนอกทำ  เช่น  เรื่องบัญชี-การจ่ายเงินเดือน  ให้ธนาคารทำ  เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ จะดำเนินธุรกิจเป็นแบบ Out  source เกือบทั้งหมด ดังนั้นจะมีอยู่แต่เฉพาะส่วนของการจัดการเท่านั้น       ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก  ไม่ต้องจ้างคนเยอะ  ดังธนาคารในต่างประเทศ  จะจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารทั้งหมด  จะช่วยประหยัดได้ ไม่ต้องจ้างคน  ไม่ต้องฝึกอบรมคนใหม่  เมื่อพนักงานเก่าลาออก

หลักการเป็นเลิศของผู้บริหารและองค์กร

 • ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการนำองค์กรอย่างมี Vission  -> ต้องอธิบาย Vission ขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ซึ่ง Vission นี้มีอายุอยู่ได้ถึง 10 ปี
 • องค์กรต้องมีความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นด้านลูกค้า -> มีระบบอะไรที่จะวัดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้ และระบบนั้นต้องวัดได้ ประเมินผลได้
 • ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • การเห็นคุณค่าของพนักงานและลูกค้า
 • ความคล่องตัวในการบริหารงาน -> การสามารถทำงานแทนกันได้ในทุกกรณี ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน
 • การมุ่งเน้นการตลาดเป็นสำคัญ -> การ Focus ไปในอนาคตและยอมรับได้
 • มีการปรับเปลี่ยนองค์กร -> คิดเป็นทำเป็น ทุกคนต้องสามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงได้
 • การจัดการต้องใช้ข้อมูลจริง -> อนาคตต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
 • มีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
 • มุ่งเน้นที่ end result และการสร้างคุณค่า
 • ต้องมีมุ่งมองในเชิงระบบ -> มีระบบการจัดการที่ดี

เกณฑ์เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกคน
 • การวางแผนในเชิงกลยุทธ  เช่น มี direction ที่ถูกต้องไหม? พูดได้ชัดเจนเพียงไร?
 • การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด เช่น การมี Call center หรือมี Action ต่าง ๆ ต่อสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
 • มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ชัดเจน  ชี้แจงได้ clear,  ต้องมี action ของผู้นำอยู่ในกระบวนการนั้น  ๆ ด้วย
 • การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  เช่น  การมีทักษะ, คนมีทักษะอย่างไร, วัดผลได้แค่ไหน, ส่งคนไปพัฒนาแล้ววัดผลได้
 • การจัดการด้านกระบวนการ การทำงานต้องชัดเจน
 • ผลลัพธ์ทางธุรกิจ/ ผลประกอบการไม่ได้ guarantee future สิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ต่อเนื่องและผูกเป็นเรื่องราวให้ได้

กลยุทธ   คือการวางแผนว่าเราจะเป็นอะไร และไม่เป็นอะไร ในอนาคต

การวัดผล  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใช้เป็นเกณฑ์ในการขึ้นเงินเดือน  ซึ่งในองค์การที่ประสบผลสำเร็จจะนำการวัดผลมา implement ให้เกิดผลได้จริง   กลยุทธ  ง่ายหรือยาก  ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการ  ขบวนการคิด  จะใช้อะไรเป็นตัวนำ   ข้อสังเกต อันหนึ่ง  องค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพย์สินมาก มักจะพังก่อน  และที่สำคัญ  ต้องมีการวัดผลกลยุทธ  ว่าทำแล้วสามารถวัดผลได้จริง  ต้องมีการพัฒนาและวัดผลอย่างต่อเนื่อง   การวัดผลต้องวัดได้ทุกคน,  ทุกหน่วยงานและทุกกระบวนการ  โดยที่ทุกคนต้องมีกระบวนการการจัดการที่ชัดเจนและต่อเนื่องด้วย

Ref : จากการสัมมนา การบริหารและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับปัจจุบันวันที่ 15  สิงหาคม  2545  เวลา 13.00 17.00 น. ณโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บรรยายโดย  มล.ชัยวัฒน์  ชยางกูร   ประธานกรรมการบริหารและ CEO  บริษัท ซี อี  เอ็นเตอร์ไพร์ซ  คอนซัลติ้ง  จำกัด  เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว ผู้สรุปรายงาน