เกณฑ์มาตรฐานกลางการใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • จากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา” โดยแบ่งห้องเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มห้องเรียน (2) กลุ่มห้องทำงาน (3) กลุ่มห้องวิจัย มีเกณฑ์การใช้ห้องดังนี้
 1. กลุ่มห้องเรียน

1.1 เกณฑ์การใช้ห้องเรียนบรรยาย

 • ขนาดความจุ 40 คน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้) พื้นที่ 1.6 ตร.ม./คน = 64 ตร.ม.
 • ขนาดความจุ 80 คน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้) พื้นที่ 1.3 ตร.ม./คน = 120 ตร.ม.
 • ห้องประเภทเก้าอี้ท้าวแขน พื้นที่ 1.3 ตร.ม./คน

1.2 เกณฑ์การใช้ห้องเรียนปฏิบัติการ

 • ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับพื้นฐาน 4.0 ตร.ม./คน
 • ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง 5.0 ตร.ม./คน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.0 ตร.ม./คน
 • โรงฝึกงาน 0 ตร.ม./คน
 • ห้องเขียนแบบกระดาษ A1 หรือเล็กกว่า 7 ตร.ม./คน
 • ห้องเขียนแบบกระดาษ A0 หรือใหญ่กว่า 4.6 ตร.ม./คน
 1. กลุ่มห้องทำงาน
  • เกณฑ์มาตรฐานกลางห้องทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย จำแนกเป็น
   • สำหรับบุคลากรที่นั่งทำงานเต็มเวลา = 13.5 ตร.ม./คน
   • สำหรับบุคลากรที่นั่งทำงานไม่เต็มเวลา เช่น คนขับรถ พนักงานเดินเอกสาร เจ้าหน้าที่-จัดเลี้ยง = 6.75 ตร.ม./คน
  • เกณฑ์มาตรฐานกลางห้อง study room ของภาควิชา = 5 ตร.ม./คน
 1. กลุ่มห้องวิจัย Research/Nonclass Laboratory

การจัดพื้นที่พิจารณาจากงบวิจัยที่ได้รับ

พื้นที่ห้องวิจัย = 20 ตร.ม. : เงินอุดหนุนจากภายนอก 1 ล้านบาท + 4.0 ตร.ม./นักศึกษาหัวจริงระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์