เกณฑ์มาตรฐานกลางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา

  1. สูตรการคำนวณ
    1.1 ประสิทธิภาพการใช้ห้อง = (อัตราการใช้ห้อง x อัตราการใช้พื้นที่)/100
    1.2 อัตราการใช้ห้อง = (จำนวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์/จำนวนชั่วโมงที่ควรใช้ห้องอย่างเต็มที่ใน 1 สัปดาห์) x 100
    1.3 อัตราการใช้พื้นที่ = (จำนวนนักศึกษาที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์ x พื้นที่ต่อนักศึกษา 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100)/(พื้นที่ห้อง x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ห้องจริงใน 1 สัปดาห์)
  2. เกณฑ์พื้นที่ใช้สอย

2.1 ห้องบรรยายและห้องสัมมนา

2.1.1 ห้องบรรยายขนาดความจุ 300 คน 0.9 ตร.ม. : คน
2.1.2 ห้องบรรยายขนาดความจุ 200 คน 0.9 ตร.ม. : คน
2.1.3 ห้องบรรยายขนาดความจุ 100 คน 1.0 ตร.ม. : คน
2.1.4 ห้องบรรยายขนาดความจุ 50 คน 1.1 ตร.ม. : คน
2.1.5 ห้องบรรยายขนาดความจุ 25 คน 1.5 ตร.ม. : คน
2.1.6 ห้องสัมมนาหรือห้องติวขนาดความจุ 30 คน 1.8 ตร.ม. : คน

2.2 ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยศาสตร์

2.2.1 ห้องปฏิบัติการทดลองเคมี ฟิสิกส์ (ปีที่ 1,2) ขนาดความจุ 50 คน 3.5 ตร.ม.:คน
2.2.2 ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ (ปีที่ 1,2) ขนาดความจุ 50 คน 3 ตร.ม.: คน
2.2.3 ห้องปฏิบัติการทดลองเคมี ฟิสิกส์ (ทั่วไป) ขนาดความจุ 25 คน 4 ตร.ม.: คน
2.2.4 ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ (ทั่วไป) ขนาดความจำ 25 คน 3.5 ตร.ม. : คน
2.2.5 ห้องปฏิบัติการทดลองทั่วไป ขนาดความจำ 50 คน 5 ตร.ม. : คน (ทางด้านวิทยาศาสตร์) สำหรับปี 3, 4 และปริญญาโท

2.3 ห้องปฎิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.3.1 ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับนักวิจัย 2 คน นักศึกษาปริญญาโท 4 คน 10 ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานในห้องทดลอง)
2.3.2 ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับนักวิจัย 1 คน นักศึกษาปริญญาโท 1 คน 10 ตร.ม. : คน (ปฏิบัติงานในภาคสนาม)

2.4 ห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์

2.4.1 ห้องปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์ ขนาดความจุ 25 คน 5 ตร.ม.: คน
2.4.2 ห้องปฏิบัติการทดลองสำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ขนาดความจุ 6 คน 5 ตร.ม.: คน

2.5 ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน

2.5.1 ห้องเขียนแบบ ขนาดความจุ 25 คน 5 ตร.ม.:คน
2.5.2 ห้องปฏิบัติการทางด้านการคำนวณ ขนาดความจุ 50 คน 3 ตร.ม.:คน
2.5.3 ห้องปฏิบัติการภาษา ขนาดความจุ 25 คน 3.5 ตร.ม.:คน

2.6 โรงฝึกงาน (workshop)

2.6.1 โรงฝึกงานทางด้านเครื่องจักรกล ขนาดความจุ 25 คน 10 ตร.ม.:คน
2.6.2 ห้องตรวจสอบวุสดุ ขนาดความจุ 25 คน 15 ตร.ม.:คน
2.6.3 โรงฝึกงานช่างไม้ ขนาดความจุ 25 คน 7.5 ตร.ม.:คน
2.6.4 โรงฝึกงานเครื่องเหล็ก ขนาดความจุ 25 คน 7.5 ตร.ม.:คน
2.6.5 โรงฝึกงานเกี่ยวกับ Hydraulic ขนาดความจุ 25 คน 10 ตร.ม.:คน
2.6.6 โรงฝึกงานด้านเครื่องไฟฟ้า ขนาดความจุ 25 คน 7.5 ตร.ม.:คน
2.6.7 โรงฝึกงานให้มีพื้นที่เก็บเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานทุกชนิด 15% ของพื้นที่ทั้งหมด

2.7 หอพักนักศึกษา

2.7.1 ระดับปริญญาตรี ขนาดความจุ 4 คน : ห้อง 7 ตร.ม.:คน
2.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ขนาดความจุ 2 คน : ห้อง 9 ตร.ม.:คน
2.7.3 ห้องน้ำเฉลี่ย 1 ตร.ม.:คน
2.7.4 ห้องพักผ่อน (คิด 20% ของนักศึกษา) 2 ตร.ม.:คน
2.7.5 ห้องซักเสื้อผ้าให้คิดพื้นที่ตามความจำเป็นโดยใช้พื้นที่ขนาด 10 ตร.ม.:คน

2.8 ห้องอาหาร 1.5 ตร.ม.:คน

2.9 ห้องสำหรับงานบริหาร

2.9.1 ห้องคณบดี 18 ตร.ม.:คน
2.9.2 ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ชั้นอาวุโส 12 ตร.ม.:คน
2.9.3 ห้องผู้บริหารหรืออาจารย์ระดับธรรมดา  9 ตร.ม.:คน
2.9.4 ห้องปฏิบัติงานทางธุรการ 4 ตร.ม.:คน

2.10 ระเบียงทางสัญจรไม่เกิน 25% ของพื้นที่ทั้งหมด