การสร้างหน้าเว็บเพจใหม่

การสร้างเว็บเพจใหม่ สามารถทำได้โดย

     1. คลิกคำสั่ง File>New... ที่แถบเมนู

     2. จะปรากฎกรอบ New Document ขึ้นมา โดยคลิกที่ตัวเลือก Basic page ในช่อง Category

     3. คลิกตัวเลือก HTML ที่ช่อง Basic page

     4. คลิกปุ่ม Create

การกำหนดโฟลเดอร์เพื่อเก็บเว็บไซต์ที่สร้างใหม่

     การเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ใหม่ในโปรแกรม Dreamweaver 8 จะต้องเริ่มต้นจากการตั้งชื่อเว็บไซต์ และกำหนดตำแหน่ง เช่น ไดร์ฟ และโฟลเดอร์ ที่จะใช้เก็บไฟล์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่เราจะออกแบบ ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้คือ

     1. คลิกคำสั่ง Site>New Site…

     2. จะปรากฏกรอบ Site Definition ขึ้นมา ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Next

     3. ให้คลิกเลือก No, I do not want…….. แล้วคลิกปุ่ม Next

     4. ระบุชื่อไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่จะทำการออกแบบ จากนั้นคลิกปุ่ม ....Next

     5. คลิกที่ช่อง How do you connect to your remote server ? แล้วคลิกตัวเลือก None จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ...Next

    6. จะแสดงกรอบให้เห็นว่าได้กำหนดเว็บไซต์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Done เพื่อเริ่มต้นการออกแบบเว็บเพจ

    7. จะปรากฏชื่อของเว็บไซต์ พร้อมทั้งตำแหน่งที่เก็บเว็บไซต์ แสดงไว้ใน Panel Group

การซ่อนและแสดงเครื่องมือออกแบบ

     ในการออกแบบเว็บเพจนั้น บางครั้งต้องการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการออกแบบ แต่บางครั้งก็ต้องการซ่อนเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ชั่วขณะเพื่อดูหน้าเว็บเพจที่ออกแบบไว้ให้ชัดเจน การซ่อนและแสดงเครื่องมือออกแบบในโปรแกรม Dreamweaver 8 สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้คือ

     วิธีที่ 1 โดยการคลิกที่คำสั่ง Windows แล้วคลิกคำสั่งที่ต้องการใช้งาน

     วิธีที่ 2 โดยการคลิกที่ปุ่มลูกศรเล็ก ๆ หน้าแถบ Panel

     วิธีที่ 3 กดแป้นพิมพ์ <F4> เพื่อซ่อนหรือแสดงเครื่องมือทั้งหมด

วางแผนงานการสร้างเว็บไซต์

     การสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่งานยากแต่ก็ไม่ใช่ง่ายซะทีเดียว เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทั้งในส่วนของข้อมูล และโครงสร้างของเว็บไซต์ ดังนั้น เพื่อไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาดและทำงานได้สะดวกมากขึ้นเราควรกำหนดแผนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ใช้หลงลืมประเด็นใดไป โดยแผนงานในการสร้างเว็บไซต์สามารถแบ่งได้เป็น 4 เฟส ในแต่ละเฟสจะมีขั้นตอนย่อยอยู่ภายใน ดังนี้ Continue reading

พื้นฐานการใช้งาน Dreamweaver

 Macromedia Dreamweaver เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการสร้างเว็บเพจและเว็บแอพพิเคชั่น ที่กำลังเป็นที่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย  คุณสามารถที่จะจัดวางข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล แบบฟอร์ม ฯลฯ ลงไปในเว็บเพจได้อย่างง่ายดายโดยในDreamweaver มีเครื่องมือมากมายให้ใช้ในการพัฒนาเว็บได้อย่างรวดเร็ว สวยงาม และมีประสิทธิภาพสูงในเว็บเพจนอกจากจะมีโค้ดภาษา HTML แล้ว ในปัจจุบันเว็บเพจจะมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยเทคโนโลยีอื่นๆ มาเสริมเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่CSS (Cascading Style), ภาษา JavaScript, ภาษา XML และมัลติมีเดีย FLASH เป็นต้น ซึ่ง Dreamweaver ได้สนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้อย่างสมบูรณ์แบบ Continue reading