ผลการประชุมจะถูกบันทึกไว้อย่างไร (On the Record)

ท่านผู้อ่านค่ะ เวลามีการประชุมหรือสัมมนาที่เป็นทางการ ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับแจ้งล่วงหน้าในเรื่อง หัวข้อของการประชุม ใครเข้าร่วมประชุมบ้าง สถานที่ และกำหนดการต่างๆ ถ้าการประชุมเน้นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม บางครั้งผู้จัดจะเพิ่มรายละเอียด ว่า การประชุมจะเป็นแบบการสนทนาโต๊ะกลม (Conversations in the Circle) ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ผลของการประชุมจะถูกบันทึกไว้ (On the Record) โดยมีรายละเอียดชัดเจนว่า ใครเข้าประชุมบ้าง ระเบียบวาระการประชุมคืออะไร ใครแสดงความเห็นอย่างไร และอะไรคือข้อสรุปที่ได้จากการประชุม บางครั้งในระหว่างประชุมอาจมีการแสดงความคิดเห็นบางอย่างซึ่งละเอียดอ่อน ผู้เข้าร่วมประชุมอาจตกลงร่วมกันที่จะไม่บันทึกการถกเถียงดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุม (Off the Record) ข้อน่าสังเกตก็คือ การบันทึกรายละเอียดว่าใครได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรในที่ประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนลังเลที่จะแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา หรือเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่แสดงความเห็น ขณะที่การไม่จดบันทึกเลย ก็อาจทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนรู้สึกว่าเสียเวลาเปล่าที่จะมีส่วนร่วมแสดงความเห็น เพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่มีการนำประเด็นที่พูดไปพิจารณา หรือดำเนินการเพิ่มเติมในภายหลัง   วันนี้ ดิฉันขอฝากคำคมไว้ว่า

" คนที่ทำได้อาจพูดไม่ได้...คนที่พูดได้อาจทำไม่ได้.!!"

Comments are closed.