ลูกจ้างที่นายจ้าง...ต้องการ

การประกอบอาชีพในปัจจุบัน ลูกจ้างจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงาน ไม่งั้นนายจ้างเขาไม่จ้างคุณหรอก แต่การสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานอาจต้องใช้ระยะเวลา ยิ่งนักศึกษาจบใหม่แล้ว  ประสบการณ์ทำงานยิ่งไม่มีใหญ่เลย ดังนั้นระหว่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน จึงควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อการนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเตรียมสู่การมีอาชีพ โดยให้สอดแทรกทักษะจำเป็นซึ่งเป็นทักษะที่สถานประกอบการมีความต้องการผู้ทำงานและให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบแววอัจฉริยภาพหรือความถนัดความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กจบการศึกษาพื้นฐานแล้วสามารถพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพต่อไป10 ทักษะที่นายจ้างต้องการ

1. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ฝึกฝนทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ (ม. 24 (2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ)

2. ทักษะการดูแลแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ประจำ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

3. ทักษะทางด้านทรัพยากรมนุษย์  มีมนุษยสัมพันธ์ รู้วิธีการติดต่อหรือจัดการเมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคคลประเภทต่าง ๆ

4. ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างคล่องแคล่ว สามารถเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ได้

5. ทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ  ให้ตรงกับอาชีพ และกับวิชาที่เรียนมา

6. ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำเป็นสำหรับผู้จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรรมและแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

7. ทักษะการจัดการด้านการเงิน  รู้จักบริหารการเงิน ทำบัญชีเบื้องต้นได้ อ่านงบดุลได้

8. ทักษะในเรื่องการจัดการข้อมูล  เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานให้เป็นหมวดหมู่ สามารถเข้าถึงและค้นหาได้ง่าย

9. ทักษะด้านต่างประเทศ  สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว รู้ภาษาอื่นที่จำเป็นต่องานที่ทำ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น

10. ทักษะในการบริหารธุรกิจ  เข้าใจระบบการจัดการและการบริหารที่ดี

กรมการจัดหางานได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ และพื้นฐานของนายจ้างที่ลูกจ้างต้องการ ซึ่งผู้สมัครงานทุกระดับมีการเตรียมตัวดังนี้ คุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการนั้น โดยภาพรวมนายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการลูกจ้างที่มีคุณสมบัติพื้นฐานด้านจรรยาบรรณเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาวิชา และด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน
         
คุณสมบัติทั่วไปที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการเป็นอันดับแรกคือ ต้องการลูกจ้างที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองลงมาคือ ต้องการลูกจ้างที่มีความตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ

ก่อนจากกันในวันนี้ ดิฉันขอฝากคำคมไว้ว่า

ไม่มีใครเข้มแข็งตลอดไปและไม่มีใครอ่อนแอตลอดกาล

Comments are closed.