"ครู - อาจารย์" ที่ดีเป็นอย่างไร?

"ครู - อาจารย์" ที่ดีเป็นอย่างไรจากบทความเรื่อง What makes a good teacher เป็นบทความที่บอกถึงลักษณะของการเป็นครู-อาจารย์ที่ดี ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา ประยุกต์ใช้สำหรับการเป็น Human Resouce ที่ดีได้อีกด้วย เพราะอาชีพทั้ง 2 อาชีพนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับบุคลากรตลอดเวลา การเป็นครูที่ดีมีหลักการ ดังนี้

1.                   ครูต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
เป็นการสร้างไมตรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไร แต่ได้ผลอย่างมากมายได้ความมีมิตรไมตรี ผู้เรียนจะมีขวัญกำลังใจที่ดี 

2.       มีความยุติธรรมและวินัย
ครูต้องยุติธรรมต่อลูกศิษย์  ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง

3.       ต้องเฉลียวฉลาดรู้เรื่องวิชาการเป็นอย่างดี
ครู คือ กูรู(ผู้รู้) รู้ในที่นี้ยังหมายถึงจะต้องทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ได้อย่างถาวร โดยอาศัยการเน้นย้ำ ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่ศิษย์ 

4.       ต้องมีความเมตตากรุณา และอดทน
เด็กทุกคนแตกต่างกันในภูมิหลังของ ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ฐานะทางการเงิน ฯลฯ ในความแตกต่างเหล่านี้ครู ต้องอาศัยความอดทน อดกลั้น เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความเจริญงอกงาม ทั้งกาย วาจา ใจ

5.       สร้างตัวอย่างที่ดี
ดังคำที่ว่า "ครูคือ แม่พิมพ์ของชาติ"  ครูต้องเป็นตัวอย่างที่อยู่ในใจของเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านให้เด็กยึดถือ, ปฏิบัติ

6.       เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล
ครูต้องเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ใช่ ความแตกแยก หน้าที่ครูต้องชี้ให้เห็นถึงแนวคิด เพื่อผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีในชีวิตของเขา  ครูต้องยอมรับในความสามารถของลูกศิษย์ทุกคน แต่ละคนที่มีอยู่ รู้จักชมเชย
และให้กำลังใจ

7.       พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากลำบากใจ
ครูต้องเป็น Coach  ที่ดี เป็นผู้ให้คำชี้แนะสั่งสอน เมื่อลูกศิษย์ หรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นที่มีปัญหา ทั้งนี้เพราะครูคือผู้รู้ ผู้ซึ่งบุคคลทั่วไปให้การยอมรับนับถือ

8.       อย่ายอมแพ้ จงเชื่อมั่นในทุกสิ่ง
ต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราเอง และความสามารถในตัวของบุคคลอื่น บางที่เราต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคคลอื่น เมื่อเราแก้ปํญหาไม่ได้ จะต้องมีคนที่แก้ได้ เพราะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอ

9.       ให้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ และให้คำชมสม่ำเสมอ ถูกแล้ว ดีมาก เยี่ยม!......
ครูต้องคอยให้กำลังใจลูกศิษย์ แต่ละคำชมที่ออกมาอย่างจริงใจ จะเป็นพลังอันมหาศาลต่อศิษย์ 

ครูต้องรับภาระอันหนักอึ้ง โดยต้องทำหน้าที่ เป็นตัวกลางเสริมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมของเด็ก ทั้งความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพื่อให้เด็ก เป็นคนดีในสังคม มีใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ก่อนจากกันในวันนี้ ดิฉันขอฝากคำคมไว้ว่า

คนฉลาดย่อมไม่นำ  แต่ตาม       ย่อมไม่พูด  แต่ฟัง

Comments are closed.