การเขื่อมโยงข้อมูลออนไลน์เพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

การเขื่อมโยงข้อมูลออนไลน์เพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

                          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖  กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน หรือสมศ. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี

เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ ดังนั้น สมศ. หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้ประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยง  และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน  โดยระดับอุดมศึกษา สมศ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการจัดระบบการประเมินผล  เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๓  สาระสำคัญกำหนดให้การประเมินผลสถาบันระดับอุดมศึกษาจาก ๓ หน่วยงานจะใช้ข้อมูลที่สถาบันฯ รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.  โดยมีการบูรณาการตัวชี้วัดจากคณะทำงานร่วมจากทั้ง ๓ หน่วยงาน  ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกัน  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ กระทรวงศึกษาธิการ  สาระสำคัญกำหนดให้มีการบูรณาการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการเชื่อมโยงข้อมูลช่วยทำให้สถานศึกษาลดภาระการจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยข้อมูลพื้นฐาน (Common Dataset) และรายงานประเมินตนเอง (SAR) ที่สถานศึกษาจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  นอกจากนี้จะทำให้การดำเนินงานของ สมศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ช่วยลดภาระการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บ  เพื่อนำไปสังเคราะห์สำหรับใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป               นับเป็นก้าวสำคัญด้านการศึกษาก้าวหนึ่งที่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

 

อ้างอิง :  มติชน  วันที่ 24 ธันวาคม 2555  ปีที่ 35 ,  ฉบับที่ 12707 ,  หน้า 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *