ทดลองใช้ Hibernate Framework ตอนที่ 4

ตอนนี้มาสร้าง แฟ้ม Hibernate.cfg.xml ให้มีข้อมูลตามนี้ (เป็นตัวอย่างแบบหนึ่ง)

(อ้างอิงจาก http://community.jboss.org/wiki/PerformanceHibernate3startuptime,

https://forum.hibernate.org/viewtopic.php?f=6&t=965999 และจาก Hibernate 3.2.6 Reference)

ตอนนี้มาสร้าง แฟ้ม Hibernate.cfg.xml ให้มีข้อมูลตามนี้ (เป็นตัวอย่างแบบหนึ่ง)

ส่วนหัวของ xml file

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC

"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN"

"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">

ส่วนของ hibernate config

<hibernate-configuration>

<session-factory>

เลือก driver สำหรับฐานข้อมูล ตามตัวอย่างเป็น db2 ของ IBM

<property name="hibernate.connection.driver_class">

com.ibm.db2.jcc.DB2Driver</property>

จากตัวอย่าง ทดลองใช้กับ MySQLกำหนด driver เป็น

<property name="hibernate.connection.driver_class">

com.mysql.jdbc.Driver</property>

กำหนด url ของฐานข้อมูล

<property name="hibernate.connection.url">

jdbc:mysql://localhost/MyDataBase</property>

กำหนด user name และ password ของ database ใน MySQL

ตามตัวอย่างสมมุติเป็น myuser และ mypassword

<property name="hibernate.connection.username">myuser</property>

<property name="hibernate.connection.password">mypassword</property>

กำหนด connection ของ jdbc

<property name="hibernate.connection.pool_size">2</property>

ให้แสดง คำสั่ง SQL บน Console เพื่อช่วยในการตรวจสอบ

<property name="show_sql">true</property>

ให้ hibernate ทำ sql Optimized กำหนดให้ใช้ MySQL dialect

<property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>

กำหดให้ส่ง schema DDL ให้กับ database เมื่อมีการสร้าง session factory

<property name="hibernate.hbm2ddl.auto">create</property>

กำหนด session ปัจจุบันที่ถูกเปิดอยู่ ถ้าไม่มีให้สร้างใหม่

<property name="current_session_context_class">thread</property>

กำหนด Mapping file ตัวอย่างกำหนดเป็น MayMap.xml

<mapping resource="MyMap.xml"/>

ปิด session factory และ hibernate config file.

</session-factory>

</hibernate-configuration>

จบตอนที่ 4.