Monthly Archives: August 2013

OOP ใน Flash cs 5.5 ตอนที่ 2

จริง ๆ แล้วไม่ได้นับเป็น (เนื้อหา) ตอนที่ 2 ที่ต่อจากตอนที่แล้ว แต่เป็นตอบคำถามของอาจารย์ท่านหนึ่งตอนที่ 2 ครับ มีอาจารย์ท่านหนึ่งถามผมตามนี้ "อยากให้อาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ 1. ให้คำอธิบาย static methods พร้อมยกตัวอย่างการเขียน code การเข้าถึง การเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน หรือ ตัวแปร ด้วยครับ 2. ให้คำอธิบาย instance methods พร้อมยกตัวอย่างการเขียน code การเข้าถึง การเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน หรือ ตัวแปร ด้วยครับ 3. ให้คำอธิบาย Bound methods พร้อมยกตัวอย่างการเขียน code การเข้าถึง การเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน หรือ ตัวแปร ด้วยครับ 4. ให้คำอธิบาย constructor methods พร้อมยกตัวอย่างการเขียน code การเข้าถึง การเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน หรือ ตัวแปร ด้วยครับ ขอขอบพระคุณมากครับ" ขอตอบข้อ 3 ก่อนครับ เราสามารถใช้ตัว method เองกำหนดค่าให้กับตัวแปรอื่น ๆ ได้ตรับ เปรียบเสมิอนว่าตัวมันมีค่าอยู่ (จริง ๆ แล้วก็คือค่า อ้างอิงหรือ reference หรือในภาษา C ก็คือ pointer to function) การใช้งานไม่ได้เหมือนกับการส่งค่ากลับมา ของ method เวลาใส่ชื่อ Continue reading → Continue reading →

OOP ใน Flash cs 5.5 ตอนที่ 1

ในที่สุด blog ของ RMUTP ก็กลับมาอีกครั้ง   มีอาจารย์ท่านหนึ่งถามผมตามนี้ "ผมขอรบกวน อาจารย์ให้ความหมายของ constructor และตัวอย่างการเขียน code ที่เกี่ยวกับมันใน action script 3.0 ด้วยครับ และขอรบกวนให้ความหมายของ instance และตัวอย่างการเขียน code ที่เกี่ยวกับมันใน action script 3.0 ด้วยครับ และการประกาศ object และตัวอย่างการเขียน code ที่เกี่ยวกับมันใน action script 3.0 ด้วยครับ" ผมขอยกตัวอย่างก่อนแล้วค่อยอธิบายนะครับ ตัวอย่าง Test class /********************/ package  { import flash.display.MovieClip; import flash.text.TextField;   public class MyTestClass extends MovieClip { public function MyTestClass() { trace("This is Constructor!"); Constructor คือ อะไร และ เริ่มจากตรงไหนครับ var Instance1:MyInstance = new MyInstance(); ตรงนี้คือ instance ใช่มั้ยครับ สรุป instance เกิดจาก MyInstance รึเปล่าครับ Instance1.MyMethod1(); }       } } /************************/ ตัวอย่าง Continue reading →