Category: ข่าวสาร

image_pdfimage_print

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อรับรางวัลพิเศษสำหรับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนที่มีการผลักดันส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ KM ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน หรือเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์ KM ของคณะ/หน่วยงานสนับสนุน อย่างสม่ำเสมอตามแผนการจัดการความรู้ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่านช่องทางต่างๆ บนเว็บไซต์ ดังนี้ คลิก เพื่อเข้าถึงเครือข่ายเว็บไซต์การจัดการความรู้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่เมนูด้านล่าง ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558 ประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2558 กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 anusorn cheaychumMore Posts

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2015/03/12/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81-2/

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+2 ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” (Integration of Knowledge Management for Community and ASEAN Community) ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” โดยอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” และของนักศึกษา เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาชาวต่างชาติ เรื่อง “Cross Culture”  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ จำนวน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2015/03/10/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3-4/

กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

anusorn cheaychumMore Posts

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/12/04/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5-2/

ศูนย์การจัดการความรู้ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

anusorn cheaychumMore Posts

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/10/30/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%82/

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

anusorn cheaychumMore Posts

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2014/10/06/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81/