โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557

1 2 3 4 5

โครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557
ดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมิน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ” จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand ในการประชุมดังกล่าว เป็นการนำเสนอกรอบรูปแบบมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ที่สามารถขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการได้ การนำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากงานวิจัยรับใช้สังคม งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนการสอนบนฐานชุมชน ของศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์/มนุษศาสตร์ รวมถึงทำความเข้าใจเกณฑ์พื้นฐาน (Criteria) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแต่ละระดับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.