สกัดความรู้ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ เครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 1-2 กรกฎาคม ๒๕64 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meet สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ชุดที่ 1

        ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษาไทย และการศึกษาระดับโลก เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่...

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

เครดิตภาพ : Pinterest

 457 total views,  1 views today

Comments on Facebook