Author: sirawat patkumh

image_pdfimage_print

การสำรวจความต้องการของทุภาคส่วนก่อนการจัดการเรียนโดยการใช้โจทย์จริงจากชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ

ความต้องการของนักศึกษาและความสอดคล้องต่อรายวิชา 1.1 ความต้องการของนักศึกษา จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาใช้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเริ่มกระบวนการในเบื้องต้นพบว่า นักศึกษาสนใจในการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้กับชุมชนของกลุ่มอาชีพในสถานที่จริงผสมผสานกับการเรียนรู้ร่วมกับการนำทฤษฎีประยุกต์ โดยจากสำรวจพบว่าร้อยละ 98 ของนักศึกษาต้องการและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่นำเสนอใหม่นี้ส่วนร้อยละ 2 พึงพอใจในรูปแบบเดิม 1.2 ความสอดคล้องต่อรายวิชา การที่จะนำนักศึกษาเข้าสู่พื้นที่จริง นักศึกษาย่อมต้องผ่านการเรียนการสอนฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้แล้ว ทั้งนี้ผู้สอนได้เลือกรายวิชาที่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมได้แก่ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4  วิชาปฏิบัติการโรงงาน วิชาผังเมืองเบื้องต้น ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มอาชีพชุมชน ดังที่กล่าวไปแล้วในบทสรุปผู้บริหารจากการสารวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลสารวจในด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และความพึงพอใจ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.0 ระบุว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมีการพัฒนา ร้อยละ 2.7...

 661 total views

การบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ

แนวคิดในด้านการบูรณาการ                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดการเรียนการสอนโดยการใช้ หลักการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการบูรณาการบนริการวิชาการ โดยนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่จริงเพื่อได้นำความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการจริงเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับตัวนักศึกษาของคณะ   (ขั้นตอนการดำเนินงานในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ) (กระบวนการการดำเนินงาน การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ) http://www.youtube.com/watch?v=FHxrIKJkUIk  2,831 total views

 2,831 total views