ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

image_pdfimage_print

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

ตามที่ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศเชิญชวนให้ทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งกำหนดระยะเวลาการประกวดถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 แล้วนั้น บัดนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ปรากฏผล ดังนี้อ่านต่อ

 

1.   หน่วยงานวิชาการ  ได้แก่

 • โครงการเครือข่ายพลเมืองอาเซียนเพื่อการศึกษาและวิจัย

ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ และคณะ จากคณะศิลปศาสตร์

 • โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ และคณะ จากคณะบริหารธุรกิจ

 • บูรณาการความรู้กับสังคม สร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน

ผู้นำเสนอ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.   หน่วยงานสายสนับสนุน  ได้แก่

 • โครงการ English Camp

ผู้นำเสนอ นางสาวนันทวัน วัฒนมงคลสุข จากกองวิเทศสัมพันธ์

 • วิทยุชุมชนรายการ Go Inter ไปกับกองวิเทศสัมพันธ์

ผู้นำเสนอ นางสาวชุติมา สุดจรรยา จากกองวิเทศสัมพันธ์

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร”

ผู้นำเสนอ นางประดิษฐา นาครักษา และนางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ จากกองพัฒนานักศึกษา

 • การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไน)

ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง จากกองศิลปวัฒนธรรม

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะมีกำหนดการมอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมกับรางวัลพิเศษสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการถึง 30 สิงหาคม 2556

 

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/01/14/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97/

RMUTP KM on Facebook

image_pdfimage_print

ศูนย์การจัดการความรู้ ขอแนะนำ RMUTP KM ในรูปแบบของ Facebook  ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและรับข่าวสารจากศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ที่  http://www.facebook.com/rmutpkm

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2012/11/07/rmutp-km-on-facebook/

KM Blog รูปแบบใหม่

image_pdfimage_print

ศูนย์การจัดการความรู้ ได้ดำเนินการจัดทำ KM Blog รูปแบบใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงให้สมบูรณ์

แต่สามารถเริ่มเข้าใช้งานได้แล้ว โดยผู้สนใจเข้าใช้งานหรือต้องการให้ข้อเสนอแนะ

ติดต่อได้ที่ ศูนย์การจัดการความรู้

อีเมล์  km@rmutp.ac.th  หรือโทร 02 281 1833

ขออภัยผู้ใช้ KM Blog ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2012/11/07/km-blog-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

image_pdfimage_print

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

ศูนย์การจัดการความรู้มีรางวัลมอบให้จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายวิชาการ

๒. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายสนับสนุน

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในเนื้อหา  บทสรุปผู้บริหาร ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินตามหลัก PDCA)/ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ/ผลกระทบที่เป็นประโยชน์/สร้างคุณค่า ฯลฯ) ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ KM และการเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 • ระยะเวลาการดำเนินการ
 • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
 • รางวัลพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
 • ประกาศผลการประกวด
 • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
 • รางวัลพิเศษ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
 • กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชาว มทร.พระนคร ร่วมใจสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2012/11/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/