บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงานดำเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจำปี 2558 ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ หน่วยงานภายนอก และตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและ งานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และถือโอกาสจัดงานเลี้ยงพร้อมจับสลากของขวัญปีใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.