ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ

DSC_0011 DSC_0026 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0065 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0119 DSC_0123 DSC_0127 DSC_0135 DSC_0141 DSC_0159 DSC_0171 DSC_0174 DSC_0178 DSC_0190

โครงการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเมินความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพ
การดำเนินงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และทีมงานดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แก่ชุมชนน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชุมชนบ้านปากคลองชะอำ ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ กลุ่มแม่บ้านหัวบ้านชะอำ กลุ่มบาติกหนองแจง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนสะพานหิน และกลุ่มอาชีพลูกพระแม่โพสพ รวมทั้งถือโอกาสประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการอบรมวิชาชีพในรอบ 6 ปี (ครั้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการของ มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.