บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง CWIE สร้างสรรค์งาน พัฒนาสมรรถนะคนในยุค New Normal

image_pdfimage_print

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เรื่อง “พัฒนาหลักสูตร CWIE อย่างไรให้ตอบโจทย์นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ” วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

          หลักสูตร CWIE เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นแนวคิดที่ต้องการสร้าง และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ (Competency) และทักษะ (Skills) พร้อมที่จะเข้าทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงท้องถิ่น และชุมชุนผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน และการสั่งสมประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานได้ทันที โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CWIE จะได้รับการปรับปรุงรูปแบบมาจาก WIL มี......รูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> CWIE สร้างสรรค์งาน พัฒนาสมรรถนะคนในยุค New Normal

 

เครดิตภาพ : Forbes

 512 total views,  1 views today

Comments on Facebook