CoP Blog

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM to LO (Social Enterprise)

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -->> KM to LO (Social Enterprise)        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to LearningOrganization : KM to LO)” ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2560 ถึง 2...

171 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ        จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส่วนใหญ่แล้ว จะต้องทำการคำนวณที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลานาน ดังนั้น..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ที่มาภาพ : 178 total views, no views today

178 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณณัฐยา  สินตระการผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์       จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้        ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการจัดการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส และกระบวนการที่จะใช้เพื่อคัดเลือกความคิด และนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ที่มาภาพ : Creative-team.net 263 total views, 1 views...

263 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 160 total views, no views today

160 total views, no views today