ข่าวสาร CoP Blog

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ   ฉัตราภรณ์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -->> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์             จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ มาตรฐานของบทความวิจัย การส่งผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร สิ่งที่บรรณธิการ กองบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ หรือ Peer Review มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน คือ ความมีมาตรฐานของบทความ ซึ่งประกอบด้วย ....... อ่านเพิ่มเติม...

420 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM to LO (Social Enterprise)

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -->> KM to LO (Social Enterprise)        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to LearningOrganization : KM to LO)” ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดีที่  30...

416 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ        จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส่วนใหญ่แล้ว จะต้องทำการคำนวณที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลานาน ดังนั้น..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ที่มาภาพ : 378 total views, 1 views today

378 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณณัฐยา  สินตระการผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์       จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้        ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการจัดการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส และกระบวนการที่จะใช้เพื่อคัดเลือกความคิด และนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ที่มาภาพ :...

499 total views, no views today