ข่าวสาร CoP Blog

::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่รักสุขภาพ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) จากผู้เกษียณอายุราชการ โดย ผศ.วาสนา  ขวยเขิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่รักสุขภาพ        จากที่กระผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสมุด ชั้น...

58 total views, no views today

::: สกัดความรู้ ::: CDIO - Finland Model

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ อ.ฉัตรยา งามเลิศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (วิทยากรสุดเจ๋ง) คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ คุณเอื้อ และคุณอำนวย :: ฝ่ายวิชการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ทีมงานคุณภาพ) -->> “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course...

18 total views, no views today

สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วุฒิเมธีวิจัย สกว. และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21       จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ "เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?"...

246 total views, no views today

สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การวิจัยเชิงคุณภาพ       จากที่กระผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นวิธีวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งเชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี หลักการพื้นฐาน 5...

65 total views, no views today