ข่าวสาร CoP Blog

การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย   งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562          จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ 2205...

154 total views, no views today

::: องค์ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ ::: แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่รักสุขภาพ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) จากผู้เกษียณอายุราชการ โดย ผศ.วาสนา  ขวยเขิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่รักสุขภาพ        จากที่กระผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวโน้มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และผู้รักสุขภาพ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสมุด ชั้น...

78 total views, no views today

::: สกัดความรู้ ::: CDIO - Finland Model

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ อ.ฉัตรยา งามเลิศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (วิทยากรสุดเจ๋ง) คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ คุณเอื้อ และคุณอำนวย :: ฝ่ายวิชการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ทีมงานคุณภาพ) -->> “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course...

35 total views, no views today

สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วุฒิเมธีวิจัย สกว. และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21       จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ "เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?"...

296 total views, no views today