ข่าวสาร CoP Blog

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง E-Book สนุกดี

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง E-Book สนุกดี

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย นายฉัตรชัย   ศรีสม นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->>  E-Book สนุกดี เอกสารดาวโหลด https://drive.google.com/drive/folders/1E3wVf1HgGagqpCygZydd7X832VA3lFjh   อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->>  E-Book สนุกดี ที่มาภาพ : 19 total views, 1 views today

19 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Flip Classroom Model (ภาค 1)

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์ไตรถิกา  พิชิตเดช สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->> Flip Classroom Model (ภาค 1)            KM Finland Project ~~ Flipped Classroom (ภาค 1) กับการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน หาข้อมูลทำการบ้าน #ฟินแลนด์โปรเจค #FinlandPedagogyProject เพิ่มเติม 😜  ...

23 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง และ ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->> สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก            จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้...

44 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณไมเคิล เพ็ง กรรมการผู้จัดการจากบริษัท IDEO -->> การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน        ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรในอนาคต สำหรับ IDEO แล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญขององค์กรก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งโดยปกติแล้ว นักออกแบบมักจะใช้ทักษะทั้งสองสิ่งนี้ในการสร้างผลงาน สินค้า หรือแม้แต่บริการ...... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน ที่มาภาพ : Wazoku 36 total views,...

36 total views, no views today