ข่าวสาร CoP Blog

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย เรื่อง การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2...

 204 total views

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง...

 213 total views

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง ทำ Content ให้ปังในยุค COVID-19

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย คุณแพรพลอย ลาภาโรจน์กิจ เจ้าของเพจ “ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน”   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> ทำ Content ให้ปังในยุค COVID-19         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่อง สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ในธุรกิจแฟชั่น ในวันพฤหัสบดีที่ 15...

 244 total views,  1 views today

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน        จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอวิจัย นักวิจัยจะต้องมีวิธีการเขียนในหัวข้อต่างๆ อย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย สามารถสรุปได้ ดังนี้        รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล ...

 267 total views