ข่าวสาร CoP Blog

สกัดความรู้ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ เครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 1-2 กรกฎาคม...

 65 total views,  2 views today

สกัดความรู้ : การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย คุณคเณศ  เจ๊ะแล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การยื่นคำร้องออนไลน์ : การขอเทียบโอนรายวิชา โดยผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ (Online)...

 128 total views,  10 views today

บันทึกเรื่องเล่า : ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0...

 661 total views

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย เรื่อง การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2...

 498 total views