ข่าวสาร CoP

Creative-Team-Logo

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณณัฐยา  สินตระการผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์       จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้        ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการจัดการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส และกระบวนการที่จะใช้เพื่อคัดเลือกความคิด และนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ที่มาภาพ :...

117 total views, 2 views today

Bhuddha for Researcher

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 68 total views, no...

68 total views, no views today

coop3

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา คือ อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           วิทยากรได้กล่าวถึง....... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา 198 total views, no views...

198 total views, no views today

Transparency_0

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง -->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน        จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้.... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind...

157 total views, no views today