ข่าวสาร CoP Blog

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Individual Knowledge

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> Individual Knowledge  ...

9 total views, 9 views today

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Education Technology

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตดิพงศ์ จากสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->>  Education Technology        ...

229 total views, 2 views today

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Education Disruption

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> Education Disruption            จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง CP All–PIM Education Forum...

127 total views, 3 views today

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย   งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562          จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ 2205...

262 total views, 1 views today