สกัดความรู้ KM : ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

image_pdfimage_print

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศร  มังกรศิลา 

หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง “ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม” วันพุธที่ 20 เมษายน ๒๕65 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meet สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เป็นพระราชบัญญัติ............

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

 

เครดิตภาพ : Act Analyst

 358 total views,  1 views today

Comments on Facebook