ข่าวสาร CoP Blog

สกัดความรู้ : การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย คุณคเณศ  เจ๊ะแล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การยื่นคำร้องออนไลน์ : การขอเทียบโอนรายวิชา โดยผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ (Online)...

 455 total views

บันทึกเรื่องเล่า : ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การจัดการความรู้แบบพลวัต 5.0...

 982 total views

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย เรื่อง การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การยกร่างคำขอสิทธิบัตรอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2...

 758 total views

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง...

 720 total views