::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Education Technology

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตดิพงศ์ จากสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการโครงการ“กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล”เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับคณาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

           วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 2562 ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงจากผู้สอนสู่ผู้เรียน และการใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน...

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> Education Technology

เครดิตภาพ : Bangkok Post

 320 total views,  1 views today

Comments on Facebook