บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

      แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องปรับตัว เนื่องจากระบบการเบิกจ่ายในงบประมาณวิจัยในรูปแบบเดิมที่เป็นแบบรายปี ส่งผลกระทบกับงานวิจัยที่ต้องการดำเนินการต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มากกว่า 1 ปี ดังนั้น.....

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่

เครดิตภาพ : NYU

 171 total views,  1 views today

Comments on Facebook