Category: การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา คือ อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           วิทยากรได้กล่าวถึง....... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา 418 total views, no views...

418 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญฐา คุปตัษเฐียร CDIO trainer และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง -->> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์...

429 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง -->> การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา...

398 total views, no views today

แก่นแท้ของ CDIO

แก่นแท้ของ CDIO

CDIO การเรียนการสอนแบบ CDIO เป็นแนวคิดในการสอนหลักสูตรวิศวกรรมซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกนำไปใช้ในสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมมากมายทั่วโลกกว่า 90 แห่ง โดยแนวการเรียนการสอนแบบ CDIO มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 4 ด้านหลัก ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่ 1) Conceive สามารถคิดวิเคราะห์และชี้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้ 2) Design สามารถออกแบบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้ 3) Implement สามารถดำเนินการ...

636 total views, 1 views today