Category: การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Flip Classroom Model (ภาค 1)

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์ไตรถิกา  พิชิตเดช สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->> Flip Classroom Model (ภาค 1)            KM Finland Project ~~ Flipped Classroom (ภาค 1) กับการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน หาข้อมูลทำการบ้าน #ฟินแลนด์โปรเจค #FinlandPedagogyProject เพิ่มเติม 😜  ...

304 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจองห้องเรียนออนไลน์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การจองห้องเรียนออนไลน์                  จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดทำคู่มือการจองห้องเรียนออนไลน์ สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องของห่างไกลในการเดินมาติดต่อขอใช้ห้อง และบ้างครั้งเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจไม่สามารถให้บริการผู้มาติดต่อ....... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจองห้องเรียนออนไลน์ ที่มาภาพ :Teacher magazine 63 total views, no views today

63 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ                  จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ คณะมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานพิเศษฯ แต่ละสาขา ห้องละ 1 ท่าน (โดยให้แต่ละสาขาวิชาดำเนินการบริหารจัดการเอง) ส่วนหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้จัดตารางสอน......   อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> แนวทางการบริหารจัดการและการสอนรายวิชาโครงงานพิเศษ ที่มาภาพ : HR in Asia...

78 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Education 4.0

        ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย Strategic Initiatives & Enterprise Transformation สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บันทึกเรื่องเล่า -->>> Education 4.0      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นทางการการศึกษาในยุคดิจิทัล 4.0...

57 total views, no views today