Category: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

image_pdfimage_print

สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วุฒิเมธีวิจัย สกว. และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21       จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ "เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?"...

323 total views, no views today

สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การวิจัยเชิงคุณภาพ       จากที่กระผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นวิธีวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งเชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี หลักการพื้นฐาน 5...

112 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM งานวิจัยและนวัตกรรม

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> KM งานวิจัยและนวัตกรรม จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 เรื่อง “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท...

212 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ถือได้ว่ามีแนวโน้มในการขยายตัวไปสู่กลุ่มผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเลือกซื้ออาหาร หรือจองโต๊ะล่วงหน้าได้ ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) สิ่งที่เป็นสื่อกลางสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจอาหารมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ที่ทันสมัยอย่างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)...

121 total views, no views today