Category: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

image_pdfimage_print

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน        จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอวิจัย นักวิจัยจะต้องมีวิธีการเขียนในหัวข้อต่างๆ อย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย สามารถสรุปได้ ดังนี้        รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล ...

 79 total views,  1 views today

::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง มุมมองใหม่...วิจัยเชิงคุณภาพ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ -->> มุมมองใหม่...วิจัยเชิงคุณภาพ       จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มีต่อการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ ดังนี้       รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

 149 total views

สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วุฒิเมธีวิจัย สกว. และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21       จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ "เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?"...

 387 total views

สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การวิจัยเชิงคุณภาพ       จากที่กระผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นวิธีวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งเชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี หลักการพื้นฐาน 5...

 177 total views