Category: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ   ฉัตราภรณ์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -->> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์             จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ มาตรฐานของบทความวิจัย การส่งผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร สิ่งที่บรรณธิการ กองบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ หรือ Peer Review มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน คือ ความมีมาตรฐานของบทความ ซึ่งประกอบด้วย ....... อ่านเพิ่มเติม...

485 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ        จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส่วนใหญ่แล้ว จะต้องทำการคำนวณที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลานาน ดังนั้น..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ที่มาภาพ : 423 total views, no views today

423 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 511 total views, no...

511 total views, no views today

ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ มีดังต่อไปนี้ คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม นายปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ          สังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน     ดำเนินการอภิปรายโดย นายอรรทิตย์ฌาณ...

405 total views, no views today