บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ เรื่อง ทำการตลาดให้ปังด้วย LINE OA

บันทึกการเล่าเรื่อง กลุ่ม ชุมชนคนวิชาการ

เรื่อง ทำการตลาดให้ปังด้วย LINE OA

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เผยแพร่ใน RMUTP CoP Web Blog

ผู้เล่า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศร มังกรศิลา

หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพฯ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

ภาคเช้า

รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการความรู้รายบุคคล โดยที่การพัฒนาทุนมนุษย์ในปัจจุบันมุ่งที่การสร้างความร่วมมือระหว่างกันของทุนมนุษย์กับความรู้ เพื่อนำพาให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่มา : งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การจัดการความรู้รายบุคคล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสามารถสร้างองค์ความรู้จากบุคลากรที่เป็นความรู้ฝังลึก ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งได้ โดยองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากบุคคลต่างๆ ในองค์กรของเรานั้น เกิดจากขั้นตอนกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ กับการพัฒนารายบุคคลมีความสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากช่องว่างของความรู้ (Knowledge Gap) เป็นการค้นหาความรู้อะไรที่ทุกคนต้องมีและมีความรู้นั้นหรือไม่ เมื่อระบุความรู้ที่ต้องการแล้วจะแสวงหาความรู้ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ฝึกอบรม หรือวางแผนพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกปฏิบัติระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Action Learning) การเล่าเรื่อง การเสวนา การให้คำปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อนช่วยเพื่อน และอบรมสัมมนา เมื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมแล้ว ต้องให้ผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการปฏิบัติกับบุคลากรคนอื่นๆ ด้วย และหาแหล่งสะสมความรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีมีช่องทางในการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บบล็อกได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อบุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วเพื่อนำความรู้ไปใช้งาน และแบ่งบันความรู้ โดยผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการจัดการความรู้ ก็คือ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเกิดจากการเรียนรู้เมื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยนำเอาแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) มาใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรแต่ละคนมีองค์ความรู้แตกต่างกัน

เนื่องจากปัญหาขององค์กรที่ทำการจัดการความรู้ ไม่ได้อยู่ที่กระบวนการการจัดการความรู้ในขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 แต่เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนที่ 7 ที่มีปัญหาเกิดจากบุคลากรขาดแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้นเตือนตนเองในการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่พร้อมใช้ภายในองค์กร โดยยังประโยชน์ถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน จนกลายเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=i0ZabxXmH4Y

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรท่านที่สอง ที่กล่าวถึงรูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจการจัดการความรู้รายบุคคล เป็นการบรรยายที่ผสมผสานกันระหว่างการบรรยายกับการใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม มีความสนุกสนานตลอดเวลา สามารถดึงความสนใจในการดำเนินการทำกิจกรรมในช่วงนี้

โดยบุคลากรสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. การยอมรับคำวิพากษ์วิจารย์ในเรื่องที่ไม่ดีได้ โดยไม่ปกป้องตนเอง
  2. การเสาะแสวงหาคำวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อการปรับปรุงตนเอง

เมื่อเราได้ยอมรับและเสาะแสวงหาคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ได้อย่างดีเหมือนเป็นสร้างภูมิคุ้นกันสำหรับการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความเหมาะสม ซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้ที่นิยมในปัจจุบันเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (IMTEAC Model) ดังนี้

  1. Introduction
  2. Motivation
  3. Tacit Knowledge
  4. Explicit Knowledge
  5. Action Learning
  6. Constructed Knowledge Sharing

วิทยากรได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการจัดการความรู้จะไม่สูญเปล่า ถ้าบุคลากรตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ถึงจะเห็นผลสำเร็จจากการใช้การจัดการความรู้ ขอเป็นกำลังใจให้

ภาคบ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นวิทยากรกล่าวถึงเรื่องการจัดการชุมชนแนวปฏิบัติที่ดี CoP โดยในปัจจุบันนี้การทำ CoP แบบเดิมอาจจะไม่ส่งผลดีต่อการจัดการความรู้อีกต่อไป เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ดังนั้นการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญการเผยแพร่องค์ความรู้ของตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้จัดเตรียมเอาไว้ เช่น มทร.พระนคร มี RMUTP CoP Web Blog หรือ ของมทร.ธัญบุรี มี KM Blog@RMUTT เป็นต้น

เนื้อแท้ขององค์ความรู้ คือ หลักการต่างๆ เช่น องค์วิชาด้านบัญชี  ดังนั้น KM คือ การจัดการทั้ง 4 ข้อนี้โดยต้องใช้เครื่องมือ หลังจากนั้นจะได้ความรู้ชนิด tacit (ความรู้ฝังในตัวคน) และ Explicit (ความรู้ที่ชัดแจ้ง) ออกมา ต่อมานำไปเก็บไว้ใน KMS (knowledge management system ได้แก่ เว็บไซต์ ยูทูป ฐานข้อมูล อินทราเน็ต) แล้วมาแบ่งปันและเรียนรู้ (share and learn)

1. ประสบการณ์เป็นความรู้ประเภทหนึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ประสบการณ์ที่ดี คือ best practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) หรือ good practice ประสบการณ์ที่ไม่ดี คือ lesson learned ในการจัดการความรู้จะใช้เครื่องมือถอด best practice จะได้องค์ความรู้ออกมา เดินทางต่อไปที่คลังความรู้แล้วต่อมานำไปใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement) แล้วทำการวัดผล ผลที่ได้ออกมาคือประสิทธิภาพประสิทธิผล

2. ทักษะเป็นความรู้ประเภท tacit การจัดการความรู้ประเภททักษะ ผู้มีทักษะต้องยินดีเปิด แล้วถอดความรู้จากผู้นั้น จัดเป็นการจัดการความรู้ระดับบุคคล (personal KM) วัดผลที่คนเก่งขึ้นไหม ถ้าองค์กรมีระบบที่ดี จะวัดที่ competency

3. สารสนเทศเกี่ยวกับ information ไม่เกี่ยวกับคน information คือข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว มาผ่านเครื่องมือ เช่น DATA analytic ทำให้เกิด improvement นำไปสู่สุดท้ายเกิดนวัตกรรม

4. องค์วิชาที่สำคัญคือการเขียนคู่มือ งานวิจัย ออกมาเป็นนวัตกรรม

เมื่อได้องค์ความรู้ที่จำเป็นในด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ สิ่งที่บุคลากรในองค์กรจะต้องดำเนินการต่อไปคือการนำเอาความรู้มาเผยแพร่ หรือถ่ายทอดส่งต่อให้กับบุคลากรในองค์กรท่านอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วย

ดังนั้น ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้อย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงคนในเครือข่าย หรือชุมชนที่มีทักษะการทำงาน ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีทำงาน ช่วยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์กร

โดยปัจจัยที่ทำให้การทำ KM ไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารระดับสูงไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญองค์กรที่ไม่มีวัฒนธรรมเอื้อต่อการเรียนรู้และแบ่งปัน และคนในองค์กรไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้และไม่ใช้ความรู้ในการทำงาน

สิ่งที่วิทยากรเน้นคือการใช้หลักการ 3 H คือ Head Heart และ Hand บุคลากรจะต้องมีหลักการนี้ในใจเพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ คือ ต้องประเด็นความรู้ที่ต้องการ ต้องมีหัวใจในการจัดการความรู้ และสิ่งที่สำคัญข้อสุดท้ายคือการลงมือทำมัน ไม่ต้องรอ เนื่องจากองค์กรต่างๆ ในทั่วโลกก็ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการความรู้เช่นเดียวกันทุกแห่ง ถ้าองค์กรของเราไม่ดำเนินการจัดการความรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพในการพัฒนางานของตนเองแล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การจัดการความรู้อย่างแท้จริง

KM WEEKLY 29 มีค 63 ออกอากาศ


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 22 มีค 63 ออกอากาศ

KM WEEKLY 22 มีค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 15 มีค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 8 มีค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 1 มีค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 16 กพ 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 9 กพ 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 2 กพ 63 ออกอากาศ

KM WEEKLY 2 กพ 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 26 มค 63 ออกอากาศ

KM WEEKLY 26 มค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 19 มค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 12 มค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 5 มค 63 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 29 ธค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 22 ธค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 15 ธค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 8 ธค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 1 ธค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 24 พย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 17 พย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 10 พย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 3 พย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 27 ตค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 20 ตค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 13 ตค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 6 ตค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 29 กย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 22 กย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 8 กย 62 ออกอากาศ

KM WEEKLY 8 กย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 1 กย 62 ออกอากาศ

KM WEEKLY 1 กย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 4 สค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 28 กค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 21 กค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 14 กค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 7 กค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 30 มิย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 23 มิย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 16 มิย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 9 มิย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 2 มิย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 26 พค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 19 พค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 12 พค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 28 เมย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 21 เมย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 7 เมย 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 31 มีค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 24 มีค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 17 มีค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 10 มีค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 3 มีค 62 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 30 ธค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 23 ธค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 9 ธค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 2 ธค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 25 พย 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

 

 

KM WEEKLY 18 พย 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 11 พย 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 4 พย 61 ออกอากาศ

KM WEEKLY 4 พย 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 28 ตค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM WEEKLY 21 ตค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 7 ตค 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

::: เชิญชวนทุกท่านมาเป็นนักเล่าเรื่องผ่าน Web Blog ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กันครับ :::

::: เชิญชวนทุกท่านมาเป็นนักเล่าเรื่องผ่าน Web Blog ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กันครับ :::

::: KM Weekly - MOOC ::: 😉😉 เรื่อง E-Wallet นวัตกรรมทางการเงิน ช่วงที่ 2

 

##################################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 151 ช่วงที่ 2
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
#################################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

::: KM Weekly - MOOC ::: 😉😉 เรื่อง E-Wallet นวัตกรรมทางการเงิน ช่วงที่ 1

###############################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 151 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
###############################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

::: KM Weekly - MOOC ::: เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 2
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly - เรื่อง แผนที่วิวัฒนาการของนวัตกรรม ช่วงที่ 1

######################
รายการ KM Weekly ตอนที่ 150 ช่วงที่ 1
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561)
ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา
######################
ขอบคุณ :
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz
คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม
และ
ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation
แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly - เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1

รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly - เรื่อง แผนที่ยุคสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 149 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก Disruptive Innovation แปลโดย : นฤศร มังกรศิลา

รายการ KM Weekly ตอนที่ 139 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสาร OKMD ######################

รายการ KM Weekly ตอนที่ 139 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสาร OKMD ######################

KM Weekly - เรื่อง การสร้างกระบวนการนวัตกรรม

Credit : รายการ KM Weekly (ออกอากาศ มิ.ย. 2561) ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จาก 101 Design Thinking

KM Weekly - เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้

รายการ KM Weekly ตอนที่ 120 ช่วงที่ 1 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561) ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารการศึกษาไทย ######################

KM Weekly - เรื่อง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจร้านอาหาร ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 145 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารจันทรเกษมสาร นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81. ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/… ######################

KM Weekly - เรื่อง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจร้านอาหาร ช่วงที่ 1

รายการ KM Weekly ตอนที่ 145 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารจันทรเกษมสาร นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81. ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/… ######################

 

KM Weekly - เรื่อง ลักษณะการบริการในธุรกิจร้านอาหารที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ช่วงที่ 2

รายการ KM Weekly ตอนที่ 140 ช่วงที่ 2 (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561) ผู้จัดรายการ : นฤศร มังกรศิลา ###################### ขอบคุณ : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90.75 MHz คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม และ ข้อมูลดีๆ จากวารสารจันทรเกษมสาร นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81. ที่มา : https://www.tci-thaijo.org/index.php/… ######################

KM weekly 26 ส.ค. 61- เรื่อง การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

KM weekly 26 ส.ค. 61 – เรื่อง การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 19 ส.ค. 61 - เรื่อง บุคลากรดิจิทัล

KM weekly 19 ส.ค. 61 – เรื่อง บุคลากรดิจิทัล

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 12 ส.ค. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

KM weekly 12 ส.ค. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 5 ส.ค. 61 - เรื่อง กิจกรรมการรับรู้

KM weekly 5 ส.ค. 61 – เรื่อง กิจกรรมการรับรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 29 ก.ค. 61 - เรื่อง การได้มาของแหล่งข้อมูลนวัตกรรม

KM weekly 29 ก.ค. 61 – เรื่อง การได้มาของแหล่งข้อมูลนวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 22 ก.ค. 61 - เรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ

KM weekly 22 ก.ค. 61 – เรื่อง การได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 15 ก.ค. 61 - เรื่อง การค้นหาสื่อยอดนิยม

KM weekly 15 ก.ค. 61 – เรื่อง การค้นหาสื่อยอดนิยม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 8 ก.ค. 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 2

KM weekly 8 ก.ค. 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 1 ก.ค. 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 1

KM weekly 1 ก.ค. 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทาง ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 24 มิ.ย. 61 - เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

KM weekly 24 มิ.ย. 61 – เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 17 มิ.ย. 61 - เรื่อง โหมดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

KM weekly 17 มิ.ย. 61 – เรื่อง โหมดการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 10 มิ.ย. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3

KM weekly 10 มิ.ย. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 3 มิ.ย. 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

KM weekly 3 มิ.ย. 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 27 พค 61 - เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 1

KM weekly 27 พค 61 – เรื่อง การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 20 พค 61 - เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

KM weekly 20 พค 61 – เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 13 พค 61 - เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่

KM weekly 13 พค 61 – เรื่อง เทคโนโลยีความบันเทิงสมัยใหม่

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 6 พค 61 - เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน

KM weekly 6 พค 61 – เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 29 เมย 61 - เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

KM weekly 29 เมย 61 – เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 22 เมย 61 - เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

KM weekly 22 เมย 61 – เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 8 เมย 61 - เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา

KM weekly 8 เมย 61 – เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM weekly 1 เมย 61 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

KM weekly 1 เมย 61 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 25 มีค 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

KM weekly 25 มีค 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 18 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 4

KM weekly 18 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 4

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 11 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 3

KM weekly 11 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 4 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 2

KM weekly 4 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 25 กพ 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 1

KM weekly 25 กพ 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 18 กพ 61 - เรื่อง การประกอบธุรกิจกับการจัดการความรู้

KM weekly 18 กพ 61 – เรื่อง การประกอบธุรกิจกับการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 11 กพ 61 - เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

KM weekly 11 กพ 61 – เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 4 กพ 61 - เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิก

KM weekly 4 กพ 61 – เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิก

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 28 มค 61 - เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

KM weekly 28 มค 61 – เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 21 มค 61 - เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้

KM weekly 21 มค 61 – เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 14 มค 61 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

KM weekly 14 มค 61 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 7 มค 61 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

KM weekly 7 มค 61 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 31 ธค 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 31 ธค 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 24 ธค 60 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM weekly 24 ธค 60 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 17 ธค 60 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 17 ธค 60 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 10 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

KM weekly 10 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 3 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 1

KM weekly 3 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 26 พย 60 - เรื่อง การจัดการความรู้ตามแนวคิดโนนากะ

KM weekly 26 พย 60 – เรื่อง การจัดการความรู้ตามแนวคิดโนนากะ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 19 พย 60 - เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

KM weekly 19 พย 60 – เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 12 พย 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM weekly 12 พย 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 5 พย 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 5 พย 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 15 ตค 60 - เรื่อง เครื่องมือใหม่ แก้ไขอุปสรรคเก่า

KM Weekly 15 ตค 60 – เรื่อง เครื่องมือใหม่ แก้ไขอุปสรรคเก่า

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 8 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

KM Weekly 8 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 1 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

KM Weekly 1 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

Poster : การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

Poster : การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

นฤศร  มังกรศิลา

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

(Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)

สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 

ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี             การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ชื่อ – นามสกุล ผู้นำเสนอ          อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา

ชื่อสถาบันการศึกษา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หน่วยงาน                           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ                 089-020-4555

เบอร์โทรสาร                        0-2665-3777 ต่อ 5236

E-Mail address                   narusorn.m@rmutp.ac.th

KM-Weekly-24-ก.ย.-60 เรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-17-ก.ย.-60 เรื่อง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-10-ก.ย.-60 เรื่อง  กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการ “รับฟัง”

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-3-ก.ย.-60 เรื่อง Education 4.0 กับการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-27-ส.ค.-60 เรื่อง การสร้างทีมงานการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-20-ส.ค.-60 เรื่อง การสำรวจที่สมบูรณ์แบบ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-13-ส.ค.-60 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-6-ส.ค.-60 เรื่อง ความสัมพันธ์ของทีมงานและเครือข่ายการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-30-ก.ค.-60 เรื่อง การจัดการเครือข่ายกลุ่มงาน และทีมงานการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-23-ก.ค.-60 เรื่อง มองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-16-ก.ค.-60 เรื่อง ความล่าช้าของข้อมูลย้อนกลับ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-9-ก.ค.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 4

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-2-ก.ค.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 3

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-25-มิ.ย.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้ ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-18-มิ.ย.-60 เรื่อง การเล่าเรื่องและการถ่ายโอนองค์ความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-11-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-4-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ กับ Social Enterprise

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-28-พ.ค.-60 เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความรู้ของ Microsoft

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-21-พ.ค.-60 เรื่อง 3 ทักษะของความร่วมมือที่ดี

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-14-พ.ค.-60 เรื่อง ลำดับชั้นของสาระสังเขป (Layers of Abstraction)

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-7-พ.ค.-60 เรื่อง การวิเคราะห์และความร่วมมือ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-30-เม.ย.-60 เรื่อง แหล่งการคัดสรรสารสนเทศ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-23-เม.ย.-60 เรื่อง การคัดสรร และการหาเหตุผลสนับสนุน

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-16-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างฐานองค์ความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-9-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-2-เม.ย.-60 เรื่อง การสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-26-มี.ค.-60 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ทางด้านต่างๆ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-19-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-12-มี.ค.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ส่วนบุคคล ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-5-มี.ค.-60 เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-26-ก.พ.-60 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-19-ก.พ.-60 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-12-ก.พ.-60 เรื่อง การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based Learning)

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-5-ก.พ.-60 เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย Social Media

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-29-มค-60 เรื่อง การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-22-มค-60 เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-15-มค-60 เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-8-มค-60 เรื่อง อุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-1-มค-60 เรื่อง องค์ความรู้จากโครงการประกันคุณภาพฯ

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-25-ธค-59 เรื่อง การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning)

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-18-ธค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับพหุวัฒนธรรม ASEAN

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-11-ธค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 3

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-20-พย-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 2

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-9-ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับ SME ในประเทศไทย ตอนที่ 1

ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-2 ตค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ในปีลิงไฟทอง

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-25-กย-59 เรื่อง การจัดการความรู้กับเทคโนโลยี RFID

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-18-กย-59 เรื่อง ถ้อยคำดีๆ : การจัดการความรู้ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-11-กย-59 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการจัดการความรู้

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-4-กย-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-28-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-21-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-14-สค-59 เรื่อง การจัดการความรู้งานวิจัยในเชิงพาณิชย์

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-7-สค-59 เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-31-กค-59 เรื่อง โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning) ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-24-กค-59 เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จจากสาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-17-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-10-กค-59 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-26-มิย-59 เรื่อง องค์ความรู้ดีๆจากใจบุคลากรเกษียญของคณะฯ

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-19-มิย-59 เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-12-มิย-59 เรื่อง การจัดการความรู้สู่การจัดการสมรรถนะ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-5-มิย-59 เรื่อง มุมมองต่อแนวคิดการหมุนเกลียวการเรียนรู้

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-29-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 4

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-22-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 3

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-15-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-8-พค-59 เรื่อง ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของ KM ตอนที่ 1

KM-Weekly-17-เม.ย.-59 เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 2

KM-Weekly-10-เม.ย.-59 เรื่อง ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง KM สำหรับองค์กร ตอนที่ 1

KM-Weekly-20-มี.ค.-59 เรื่อง เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วหรือยัง 

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-13-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-6-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-28-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-14-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-7-กพ-59 เรื่อง เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-31-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-24-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-10-มค-59 เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับ การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-27-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-20-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-13-ธค-58 เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

KM-Weekly-6-ธค-58 เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้

ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อ.นฤศร มังกรศิลา

E-Hospitality Industry Learning T3 21 st

 

13528265_10206936627869576_1398068101189145988_o

สกัดความรู้ KM : ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

::: สกัดความรู้ KM ::: 😍😍😍

ชุมชนคนวิจัย เรื่อง ทิศทางการวิจัย และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

///คุณกิจ : รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

///คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤศร มังกรศิลา

หัวหน้าการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

KM weekly 30 ก.ย. 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 23 ก.ย. 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 16 ก.ย. 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM WEEKLY 9 กย 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 2 ก.ย. 61 ออกอากาศ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา