การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

image_pdfimage_print

Head-KM-New

เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

ศูนย์การจัดการความรู้มีรางวัลมอบให้จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายวิชาการ

2. รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายสนับสนุน

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในเนื้อหา  บทสรุปผู้บริหาร ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินตามหลัก PDCA)/ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ/ผลกระทบที่เป็นประโยชน์/สร้างคุณค่า ฯลฯ) ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับงานการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงานสนับสนุน
ที่มีการดำเนินงานดีเด่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีผลงานการจัดการความรู้ อย่างสม่ำเสมอตามแผนการจัดการความรู้ของ คณะ/หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การจัดกิจกรรม KM ผ่านช่องทางต่างๆ การถ่ายทอดความรู้จาก Good Practices การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีทะเบียนความรู้/คลังความรู้ รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ระยะเวลาการดำเนินการ

  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 13 ธันวาคม 2556
  • รางวัลพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการประกวด

  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 20 ธันวาคม 2556
  • รางวัลพิเศษ วันที่ 15 กันยายน 2557

กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557
Foot-KM-New

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/11/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-2/

พิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้

image_pdfimage_print

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน Continue reading

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/10/29/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94/

การเปิดใช้งาน LaTeX สำหรับพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์

image_pdfimage_print

Head-KM-New
ไปที่เมนู Setting -> Latex แล้วเลือก Latex Server (WordPress.com) และ MathJax Server (MathJax CDN) จากนั้นคลิก Update LaTeX Options
latex1

 

การใช้งาน LaTex สามารถทำได้โดยใส่เครื่องหมาย "$" 2 ครั้ง หรือถ้าต้องการให้สูตรแสดงผล Single Line ให้ใส่ "$" 2 ครั้งตามด้วยเครื่องหมาย "!" ตามภาพประกอบด้านล่าง

latex2

 

การแสดงผล

latex3

Foot-KM-New

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/08/02/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-latex/

การขอเปิดการใช้งาน KM Blog

image_pdfimage_print

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีความสนใจเข้าใช้งาน KM Blog สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มขอเปิดการใช้งาน KM Blog

KMblog-banner

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/04/30/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2/

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

image_pdfimage_print

เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KM RMUT+๒) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร  อ่านต่อ

Permanent link to this article: https://blog.rmutp.ac.th/blog/2013/02/26/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3/