KM-Weekly-10-ก.ย.-60 เรื่อง  กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการ "รับฟัง"

KM-Weekly-10-ก.ย.-60 เรื่อง  กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการ “รับฟัง”


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *