KM-Weekly-3-ก.ย.-60 เรื่อง Education 4.0 กับการจัดการความรู้

KM-Weekly-3-ก.ย.-60 เรื่อง Education 4.0 กับการจัดการความรู้


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *