การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม' หลักสูตรใหม่รับAEC

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรนานาชาติ ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศไทย ให้เป็น “Medical Hub” โดยจะเปิดเรียนในเดือนกันยายนนี้เป็นรุ่นแรก

ผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจการเปิดหลักสูตร “การจัดการมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม” ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นี่ถือเป็นหลักสูตรใหม่ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2555 กว่าร้อยละ 10 หรือประมาณ 2 ล้าน 5 แสนคน มีเป้าหมายเข้ามาเพื่อรักษาโรค ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป สหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง

รวมทั้งยังเป็นการต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ในปี 2555 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดอาเซียนกว่า 4 พัน 5 ร้อยล้านบาท และคาดการณ์ว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังเปิดเออีซี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพในอาเซียน หรือ “Medical Hub”

นอกจากความรู้จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนี้ยังสร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมรับมือกับปัญหา และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสถานการณ์จริง

หลักสูตร “การจัดการมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม” จะเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนนี้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คน ระยะเวลาเรียน 18 เดือน มีค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตรประมาณ 4 แสนบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : Voice TV


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *